Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY TERAPEUTĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Niezbędne wymagania :

a) posiadanie wykształcenie wyższego fizjoterapeuta z uprawnieniami do zawodu, podyplomowe studia w zakresie integracji sensorycznej, kurs diagnozy i terapii SI I, II stopnia zakończony certyfikatem;

b) posiadanie 2 letniego doświadczenia zawodowego.

Bliższe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, piątek od godziny 7.30 do 14.00 po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel. 58 686 50 05 – sekretariat.

19.01.2022

więcej...

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że Dom Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach dysponuje siedmioma wolnymi miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku.

Miesięczny koszt utrzymania wynosi: 4 443,80 zł.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 58 686 50 05 wew. 28

 

18.01.2022

więcej...

 

Komunikat 500+

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń:

świadczenia wychowawczego 500+ (500+),

rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO),

Wnioski o te świadczenia można złożyć tylko elektronicznie.

13.01.2022

więcej...

 

Informacja o dniu wolnym i zmianie godzin pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

 

Uprzejmie informujemy, że w celu zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy, ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. (Nowy Rok). Ponadto w środę, 5 stycznia 2022 r., ustala się następujące godziny pracy: 7.30 – 15.30.

05.01.2022

więcej...

 

Kolejna grupa młodzieży rozpoczęła realizację wsparcia w ramach projektu „Kościerska młodzież w działaniu”

W ramach projektu „Kościerska młodzież w działaniu” realizowanego przez Powiat Kościerski / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kolejna 22 osobowa grupa młodzieży w wieku 15-29 lat rozpoczęła realizację zaplanowanego wsparcia.

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020); Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspófinansowanego z EFS.

Uczestnicy będą korzystać z możliwości uczestnictwa w Specjalnym Klubie Młodzieżowym, wsparciu doradcy zawodowego i psychologa oraz warsztatach poznawczo-informacyjnych i wyjazdowych w ramach, których poznają m.in. zasady skutecznej komunikacji w zespole, zasady organizacji i uczestnictwa w konferencjach prasowych, poćwiczą wystąpienia w mediach i działalność social mediów. Wszystkie te działania będą oparte na indywidualnych predyspozycjach uczestników.

Celem działalności Specjalnego Klubu Młodzieżowego jest stworzenie młodzieży warunków do wyrównywania szans edukacyjnych, wychowawczych i społecznych. Klub oferuje stałe wsparcie opiekuna, psychologa i doradcy zawodowego, którzy inicjują działania SKM. Działania te zgodne z utworzonym dla uczestników Indywidualnym Plan Działania, prowadzą do najefektywniejszego rozwoju kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Klub jest otwarty 4 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych.

Warto dodać, że w ostatnich czasie pomimo ograniczeń spowodowanych epidemią, pierwsza grupa przeszła całą ścieżkę wsparcia i zakończyła realizację projektu. Efektem tych działań było podniesienie swoich umiejętności przez młodzież z terenu naszego powiatu.

Działania te na podstawie monitoringu pozytywnie opiniuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznej w Warszawie.

10.01.2022

więcej...

 

 

Szanowni Państwo,

 

od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń:

więcej...

 

Informacja o zmianach w świadczeniu 500+ od 1 stycznia 2022 r.

Informujemy, iż 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), która przewiduje między innymi zastąpienie dotychczasowych przepisów dotyczących dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisami dotyczącymi świadczenia wychowawczego i ustanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organu realizującego świadczenie wychowawcze.

W związku z powyższym rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorowie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz dyrektorowie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych od 1 stycznia 2022 r. wnioski o przyznanie świadczenia mogą składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS na formularzu SW-O: jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznych, na formularzu SW-D: jeśli jesteś dyrektorem:  placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 17 września 2021 r., w sprawach: dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym w których wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przepisy przejściowe oznaczają, że w sytuacji, gdy sprawujący pieczę zastępczą rodzic zastępczy lub dyrektor placówki złożył przed 1 stycznia 2022 r. wniosek o dodatek wychowawczy o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, to rozpatrzenie tego wniosku i wypłata przyznanego na jego podstawie świadczenia, to wciąż zadanie starosty na podstawie przepisów dotychczasowych. Dotyczyć to będzie także sytuacji, gdy np. rodzic zastępczy złożył wniosek o dodatek kilka lat temu, np. w 2016 r., a prawo do dodatku wychowawczego jest mu przedłużane z urzędu przez starostę co roku, na kolejne 12 miesięcy, w trybie art. 87 ust. 1b ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W oparciu o przepisy dotychczasowe, starosta uwzględni fakt, że z dniem 1 czerwca 2022 r., z mocy prawa stracą moc decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 17 września 2021 r.) i prawo do ww. dodatku ustali tylko do końca maja 2022 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z pracownikiem PCPR pod numerem telefonu (58) 686 50 05.

Link do strony ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

31.12.2021

więcej...

 

24.12.2021

więcej...

 

Ostatnie spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026

W dniu 02 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się ostatnie spotkanie zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026.

Wyznaczono cel nadrzędny: „Kreowanie warunków aktywnego funkcjonowania mieszkańców Powiatu Kościerskiego w środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym” w sześciu obszarach: 1) wsparcie rodziny i rozwój pieczy zastępczej,

2) aktywność osób starszych,

3) integracja społeczna grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem,

4) rynek pracy i zatrudnienie,

5) bezpieczeństwo mieszkańców,

6) powiatowy system polityki społecznej.

Zostały wypracowane zapisy:

- celów szczegółowych,

- kierunków działań.

- oraz wskaźniki do przyszłego dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026”.

Projekt dokumentu został skierowany do konsultacji społecznych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako realizator Strategii, dziękuje wszystkim osobom za obecność na spotkaniu, poświęcony czas oraz za duże zaangażowanie w warsztatach nad pracami dokumentu.

06.12.2021

więcej...

 

 

 

 

 

23.11.2021

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl