Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór do projektu systemowego pn. Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza nabór do udziału w V edycji projektu systemowego pn.: "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób usamodzielnianych i niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kościerskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, a następnie o złożenie kompletu dokumentów od 22 lutego do 05 marca 2011 roku w sekretariacie (pok. 18, I piętro).

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu tel. (58) 686-50-05 wew. 25

Plakat naboru do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym

Formularz zgłoszeniowy o udział w projekcie systemowym

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym

Oświadczenie o miejscy zamieszkania na terenie powiatu kościerskiego

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku

Formularz PEFS

Karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego

22.02.2012

więcej...

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Wszystkie osoby, które czują się pokrzywdzone, doznały bądź doznają  przemocy, w dniach 20.02-24.02.2012r. od godziny 15 do 18, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4  w  Kościerzynie będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i wsparcia specjalistów: radców prawnych, kuratorów, pracowników socjalnych, policjantów.

16.02.2012

więcej...

 

Szkolenie z procedury Niebieskiej Karty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Punkt Interwencji Kryzysowej 24 stycznia 2012 r. zorganizowało szkolenie dotyczące procedury Niebieskiej Karty oraz pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych. Na ofertę szkolenia - które poprowadził Krzysztof Sarzała,  Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku - licznie odpowiedzieli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, członkowie zespołów interdyscyplinarnych oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej z terenu powiatu kościerskiego.

01.02.2012

więcej...

 

Dzień Wolontariatu

5 grudnia obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POMOCY CIERPIĄCYM – DZIEŃ WOLONTARIUSZA. Z tej okazji Kościerskie Centrum Wolontariatu, prowadzone przez Gdańską Fundację Dobroczynności zorganizowało imprezę integracyjną pn. ,,OTWÓRZ SIĘ NA INNYCH” w Hali Sportowej ,,Sokolnia” w Kościerzynie. Przedsięwzięcie zorganizowano po raz pierwszy, z zamiarem kontynuowania inicjatywy w grudniu w latach następnych.

14.12.2011

więcej...

 

Spotkanie Mikołajkowe Rodzin Zastępczych

Dnia 6 grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie po raz kolejny zorganizowało spotkanie mikołajkowe dla rodzin zastępczych. Impreza odbyła się na sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku liczba przybyłych gości nie zawiodła.

09.12.2011

więcej...

 

Nabór wniosków do IX Edycji Konkursu Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty

Szanowni Państwo

informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do IX Edycji Konkursu Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty.
Medal im. Matki Teresy z Kalkuty jest nagrodą przyznawaną w kategorii: osoba fizyczna i  organizacja pozarządowa z Powiatu Kościerskiego i Województwa Pomorskiego za wyróżniające się działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw rozwoju na rzecz osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko – wiejskich.

Wnioski w poszczególnych kategoriach można składać w terminie od 01.12.2011r. do 02.01.2012r. do godziny 15.00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna z dopiskiem „IX Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty” (decyduje data wpływu do sekretariatu).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 686-50-05

 Regulamin IX Edycji Konkursu Przyznania Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty

 wniosek w kategitii Osoba Fizyczna z Powiatu Kościerskiego

 wniosek w kategorii Organizacja Pozarządowa z Powiatu Kościerskiego

 wniosek w kategorii Osoba Fizyczna z Województwa Pomorskiego

 wniosek w kategorii Organizacja Pozarządowa z Województwa Pomorskiego

01.12.2011

więcej...

 

Szkolenie dla rodzin zastępczych zakończone

W listopadzie 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zakończyło się szkolenie dla czterech rodzin, które zgłosiły deklarację pozostania rodziną zastępczą. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny zorganizował szkolenie na terenie Centrum, co ułatwiło rodzinom dostęp do szkolenia. Zajęcia prowadzili przez trenerów Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Fundacji „Dla Rodziny” z Gdańska. Ostatnim etapem szkolenia było posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, przez którą wszyscy kandydaci przeszli pozytywnie i otrzymali zaświadczenie kwalifikacyjne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało zatem cztery rodziny, do których zostaną kierowane dzieci wymagające zabezpieczenia opieki.   

 

29.11.2011

więcej...

 

Dofinansowanie ze środków PFRON

Informujemy i zapraszamy organizacje pozarządowe oraz fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wnioski na powyższe działanie należy składać do 30 listopada 2011 r.

Wnioski znajdą Państwo w zakładce "Pliki do pobrania".
 
Wszelkich dodatkowych informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 686 50 05 lub 681 52 69.

08.11.2011

więcej...

 

Trwa nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Starosta Kościerski ogłosił nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  Nr 140, poz. 2877 z dnia 27.10.2011r.

Karty zgłoszenia należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna do dnia 10 listopada 2011r.  

karta zgłoszenia kandydata

 

07.11.2011

więcej...

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego do roku 2015

Uchwałą Nr XI/80/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 października 2011 r. przyjęto zmiany w Strategii Pomocy Społecznej Powiatu Kościerskiego 2003 – 2015  przyjętej Uchwałą Nr V/35/2003 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 28 marca 2003 r.
Mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz zmiany, jakie zachodzą w sferze polityki społecznej na wszystkich szczeblach naszego kraju, zbadano cele i działania jakie zostały zawarte w dokumencie z 2003 r. a następnie poddano je weryfikacji tak, aby zaktualizowana „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego do roku 2015” była dokumentem długofalowym, wynikającym z aktualnych potrzeb lokalnych, zgodna z podstawowymi zasadami życia społecznego, a w szczególności z zasadą pomocniczości, partycypacji społecznej i współodpowiedzialności, a jednocześnie by była spójna z obowiązującym dokumentem „Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku”.
Zaktualizowany dokument jest do pobrania w zakładce Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego do roku 2015.

07.11.2011

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl