Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Spotkanie z doradcą Prezydenta RP Henrykiem Wujcem

Dnia 11 stycznia 2013 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie gościł doradca prezydenta RP Henryk Wujec. Tematem przewodnim spotkania był rozwój  ekonomii społecznej w Polsce i możliwości jej rozwoju w Powiecie Kościerskim. Henryk Wujec jako Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej i zastępca Przewodniczącego powołanego przez Premiera Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przedstawił  dobre praktyki  i zamierzenia systemowe w zakresie ekonomii społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli: starosta kościerski Piotr Lizakowski, burmistrz Kościerzyny Zdzisław Czucha, dyrektor Centrum Sylwia Diedrich, przedstawiciel Kartuskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Tadeusz Podymiak oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych powiatu kościerskiego: Michał Gurowski i Ewa Filipska z Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Katarzyna Knopik Kaszubski Instytut Rozwoju oraz Magdalena Plutowska.

Podczas dyskusji, która wywiązała się po wypowiedzi  znamienitego gościa szukano możliwości rozwoju ekonomii społecznej, przede wszystkim tworzenia przedsiębiorstw społecznych w naszym powiecie, miedzy innymi w powiązaniu z pieczą zastępczą. Padały różne sugestie i pomysły oraz możliwości ich realizacji. Należy mieć nadzieję, że to spotkanie zapoczątkuje dyskusję w naszym powiecie na tematy społeczne, zainteresuje tematem powstawania przedsiębiorstw społecznych.

14.01.2013

więcej...

 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
planuje przeprowadzić kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.
Funkcja rodziny zastępczej jest bardzo odpowiedzialna.

Szukamy kandydatów, którzy mogą zaoferować dziecku dużo miłości, ciepła, zrozumienia, bezpieczny dach nad głową.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do 29.03.2013 r.
w siedzibie Centrum przy ul. Krasickiego 4.

Szkolenie jest bezpłatne, rozpocznie się po zebraniu grupy szkoleniowej.
Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Pieczy Zastępczej i pod nr telefonu
58 681-54-03
Serdecznie zapraszamy!!!

11.01.2013

więcej...

 

Uwaga

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostępnił na swojej stronie internetowej www.pfron.org.pl wersję elektroniczną kwartalnika „Niepełnosprawność- zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

09.01.2013

więcej...

 

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do udział w projekcie "Równi na rynku pracy"

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie informuje, iż rozpoczął realizację projektu
 „Równi na rynku pracy”
w ramach Działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ WSZYSTKIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE I POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

W ramach projektu przewidziano następujące działania:
- Indywidualny Plan Działania,
- Wsparcie psychologiczne,
- Indywidualne szkolenia zawodowe,
- Staże.

Wypełniony Kwestionariusz rekrutacyjny należy złożyć w terminie od 7 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 osobiście u doradców zawodowych – pokój nr 2 (parter) Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, ul. Tkaczyka 1. Kwestionariusze można również nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres PUP w Kościerzynie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia/skrócenia terminu naboru Formularzy rekrutacyjnych.

Równi na rynku pracy

08.01.2013

więcej...

 

Bal Karnawałowy

Dnia 5 stycznia 2013 roku w Sali Wiejskiej w Kaliskach Kościerskich odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci i opiekunów z rodzin zastępczych. Zabawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Dolina Tęczy". Konkursy, tańce i zabawy dla uczestników balu zostały przygotowane i przeprowadzone przez panie z "Bajlandii".

Dzieci i członkowie Stowarzyszenia "Dolina Tęczy" składają szczególne podziekowania Wójtowi Gminy oraz Pani Sołtys Kalisk za udostępnienie sali.

07.01.2013

więcej...

 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. e-BIFRON. Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem www.ebifron.pfron.org.pl jak również ze strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl. Wydane do tej pory numery eBIFRON mają charakter niezależnych od siebie informatorów zróżnicowanych pod względem tematycznym.
Zawarto w nich m.in.:
1. Praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON – „ABC osoby niepełnosprawnej”.
2. Podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych – „ABC rynku pracy”.
3. Zasady tworzenia tekstów łatwych w czytaniu adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi – niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków czy chociażby cudzoziemców – „PFRON łatwy w czytaniu”.
Odbiorcami wymienionych i następnych informatorów mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne i ich rodziny, pracodawcy, praktycznie wszyscy zainteresowani problematyką niepełnosprawności.

07.01.2013

więcej...

 

Kiermasz świąteczny

Dnia 6.12.2012r. na Rynku w Kościerzynie odbył się Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez Kościerskie Centrum Informacji. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Dolina Tęczy" wystawiło ozdoby świąteczne, które były wykonane przez dzieci ze Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie składa podziękowania darczyńcom oraz mieszkańcom powiatu kościerskiego za okazaną hojność.

02.01.2013

więcej...

 

Rozpoczął się nabór wniosków do X Jubileuszowej Edycji Konkursu im. Matki Teresy z Kalkuty

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do X Jubileuszowej Edycji Konkursu Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty.

Medal im. Matki Teresy z Kalkuty jest nagrodą przyznawaną w kategoriach: osoba fizyczna i  organizacja pozarządowa z terenu Powiatu Kościerskiego oraz osoba fizyczna i organizacja pozarządowa z terenu Województwa Pomorskiego za wyróżniające się działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem X Jubileuszowej Edycji konkursu jest uhonorowanie wieloletnich, wyróżniających się inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych przede wszystkim z terenów wiejskich i miejsko – wiejskich.

Wnioski w poszczególnych kategoriach można składać w terminie od 17.12.2012r. do 15.01.2013r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4,
83-400 Kościerzyna z dopiskiem „X Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty” (decyduje data wpływu do sekretariatu).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 686-50-05.

 Regulamin przyznania Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty z okazji Jubileuszu X-lecia

 Wniosek w kategorii OSOBA FIZYCZNA z Powiatu Kościerskiego

Wniosek w kategorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA z Powiatu Kościerskiego

Wniosek w kategorii OSOBA FIZYCZNA z Województwa Pomorskiego

Wniosek w kategorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA z Województwa Pomorskiego

17.12.2012

więcej...

 

"Świadome Rodzicielstwo Zastępcze" - wsparcie potencjału rodzin zastępczych

W miesiącu październiku 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie rozpoczęło realizację cyklu szkoleń w ramach projektu pn.: "Świadome Rodzicielstwo Zastępcze" - wsparcie potencjału rodzin zastępczych. Szkolenia realizowane są w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego".

20.11.2012

więcej...

 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Dnia 10.12.2012 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zakończy się szkolenie dla pięciu rodzin, które zadeklarowały chęć zostania rodziną zastępczą. Zajęcia prowadzone są przez trenerów Ośrodka Adopcyjno Fundacji „Dla Rodziny”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizował szkolenie na terenie Centrum, co ułatwiło rodzinom dostęp do szkolenia Biorące udział w zajęciach rodziny miały okazję pogłębienia swoich umiejętności opiekuńczych i wychowawczych, które umożliwią im w dalszym procesie prawidłowe sprawowanie pieczy nad powierzonymi im dziećmi.

20.11.2012

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl