Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 8 kwietnia o godzinie 16 w sali 12 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Tematem spotkania będą prawa i obowiązki rodzin zastępczych, zwłaszcza w kontekście utrzymywania kontaktu z biologiczną rodziną dziecka przyjętego pod opoiekę. Zaproszonym gościem będzie Pani Krystyna Cybulska - Kierownik Zepołu Kuratorskiego w sprawach rodzinnych i nieletnich.

10.01.2008

więcej...

 

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25.02-1.03.2013r.

Koniec lutego minął pod hasłem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Oprócz wzmożonych dyżurów specjalistów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w koalicji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościerzynie zorganizowało dość niecodzienną kampanię. W różnych miejscach Kościerzyny można było zaobserwować niebieskie postacie, które promowały w/w Tydzień.  Każda z postaci symbolizowała prawdziwą historię anonimowej osoby. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na momenty trudne – kryzysowe, które przytrafiają się w życiu każdego człowieka i tym samym wskazać miejsca do jakich można się zwrócić o pomoc.

21.03.2013

więcej...

 

UWAGA!!! Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ostatnie dni składania wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
planuje przeprowadzić kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Funkcja rodziny zastępczej jest bardzo odpowiedzialna.
Szukamy kandydatów, którzy mogą zaoferować dziecku dużo miłości, ciepła, zrozumienia, bezpieczny dach nad głową.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do 29.03.2013 r.
w siedzibie Centrum przy ul. Krasickiego 4.

Szkolenie jest bezpłatne, rozpocznie się po zebraniu grupy szkoleniowej.
Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Pieczy Zastępczej i pod nr telefonu
58 681-54-03

Serdecznie zapraszamy!!!

20.03.2013

więcej...

 

Wyniki Komisji rozpatrującej wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie: SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2013

Dnia 11 marca 2013 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski o  dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji imprez o zasięgu ogółnopolskim.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej wniosków, biorąc pod uwagę posiadanie wkładu własnego lub możliwość pozyskania z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, konieczność zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i lokalowych niezbędnych do realizacji zadania oraz potencjalne efekty przyznanego dofinansowania.

Przedstwione przez organizacje wnioskowane kwoty dofinansowania ze środków PFRON oraz podział środków przez komisję rozpatrującą wnioski, stanowi złącznik nr 1.

Załącznik nr 1

12.03.2013

więcej...

 

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 roku Rada Powiatu Kościerskiego podjęła uchwałę w sprawie planu zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku.
Poniżej zamieszczamy ww. uchwałę

Uchwała Nr XXXIII/4/2013 Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie ustalenia planu zadań na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

04.03.2013

więcej...

 

UWAGA - zmiany w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w roku 2013 ulegają zmianie warunki realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.
Program obejmuje następujące obszary wsparcia, które będą realizowane w 2013 roku: 
1. Moduły, obszary i zadania programu
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.
Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.
Szczegółowe informacje o realizacji programu zostaną podane po podpisaniu umowy z PFRON. Jednocześnie zachęcamy do korzystania ze strony internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce - Programy i zadania PFRON – Programy obecnie realizowane, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje co do warunków udziału w programie.

01.03.2013

więcej...

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny już, organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W Kościerzynie Tydzień ten potrwa od 25 lutego do 1 marca 2013r. Koordynatorami tej akcji w powiecie kościerskim są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

21.02.2013

więcej...

 

Medale w X Jubileuszowej Edycji konkursu im. Matki Teresy z Kalkuty rozdane

Medale im. Matki Teresy z Kalkuty.

X jubileuszowa edycja medalu im. Matki Teresy z Kalkuty za nami. Rozdano cztery medale w czterech kategoriach, tj.:

Osoba Fizyczna z Województwa Pomorskiego:
Józef Borowicz z Żukowa

Organizacja Pozarządowa z Województwa Pomorskiego:
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Sierakowicach

Osoba Fizyczna z Powiatu Kościerskiego:
Maria Bal z Karsina

Organizacja Pozarządowa z Powiatu Kościerskiego
Fundacja „Sprawni Inaczej” oddział w Kościerzynie.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do organizacji uroczystości, którzy ją pomagali przygotować i spowodowali, że było nas tak dużo w tym dniu na Sali Sokolnia w Kościerzynie.

Szczególne podziękowanie dla:
Środowiskowego Domu Samopomocy „Jesteśmy dla Ciebie” z Kościerzyny i Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” ze Stawisk prowadzonych przez Gdańską Fundację Dobroczynności, Środowiskowego Domu Samopomocy z Lubieszyna i Warsztatu Terapii Zajęciowej z Kościerzyny prowadzonego przez Fundację „Sprawni Inaczej” oddz. Kościerzyna, Środowiskowego Domu Samopomocy z Trzebunia, Środowiskowego Domu Samopomocy z Wiela, Domu Pomocy Społecznej z Cisewia, Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Sierakowicach,
za współorganizację, za gotowość do współpracy, za podjęcie wysiłku przy organizacji swoich wystaw gdzie prezentowaliście swój dorobek związany z terapią zajęciową –

dziękujemy.

13.02.2013

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl