Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

Powiat Kościerski w oparciu o art. 33 ust.2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6, Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w Konkursie Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego.

1. Zaproszenie do złożenia oferty na: otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania realizacji projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6, Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego Wnioskodawcą (Partnerem Wiodącym/Liderem projektu) jest Powiat Kościerski za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

2. Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie i realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

1) Projektów ukierunkowanych na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej.

3. Zamawiający: Powiat Kościerski z siedzibą: 83-400 Kościerzyna, ul. 3-Maja 9c.

4. Adres do korespondencji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

ul. I. Krasickiego 4,

tel. 58 6865005, faks 586865005,

e-mail: pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl. 5. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać:

1) w zamkniętej kopercie z adnotacją: Otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6, Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

2) osobiście lub drogą pocztową na adres siedziby wskazany w pkt. 4 powyżej, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie;

3) w terminie do 28 lutego 2020 r. do godz.12.00 (decyduje data wpływu); w przypadku zgłoszenia oferty po wskazanym wyżej terminie, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

6. Informacje ogólne/pozostałe; Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres, o którym mowa w ust.4 powyżej.

7. Załączniki: 1) Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Ogłoszenie o naborze na partnera projektu

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia partnera do projektu

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku RODO

07.02.2020

więcej...

 

Informacja

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zwraca się z prośbą o niepodrzucanie pod drzwi jednostki rzeczy, które chcą Państwo przekazać dzieciom i rodzinom zastępczym.

Prosimy o wcześniejsze umówienie przekazania darowizny pod telefonem

58-686-50-05 sekretariat.

04.02.2020

więcej...

 

„Uwierz w siebie-kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego”

Już niebawem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie kończyć się będzie realizacja projektu „Uwierz w siebie-kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zajęcia warsztatowe, grupowe i wsparcie indywidualne realizowane są w PCPR zgodnie z założeniami podnoszenia kompetencji społecznych na działania ukierunkowane na dorosłych i dzieci. Dorośli w dalszym ciągu biorą udział w warsztatach m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, seksuologiem, pedagogiem, logopedą, pielęgniarką. Mogą korzystać ze wsparcia psychologa i pedagoga. Najbardziej, głównie panie cieszą spotkania ze kosmetologiem, ponieważ mogą przekonać się na własnej skórze o dobroczynnych właściwościach kosmetyków bądź zabiegów. Uczestniczki nabywają wiedzę na warsztatach i przedkładają je w życie codzienne. Ostatnie zajęciach z dietetykiem pozwoliły dorosłym pozyskać wiedzę o substancjach czynnych roślin oraz podnosili swoje kompetencje w nauce kształtowania właściwej mowy z logopedii, co może przedłożyć się na prawidłową pracę z dziećmi. Natomiast dzieci objęte były zajęciami z socjoterapii. Niedawno nasza młodzież doskonaliła swoje umiejętność w kontaktach z ludźmi. Ćwiczyli i gimnastykowali się, aby dojść do wniosku, że najważniejsza jest komunikacja między nimi. W okresie przedświątecznym młodzi uczestnicy projektu mogli przeżyć dużo miłych chwil kulturalnych, a dorośli skorzystali z chwili relaksu od codziennych obowiązków i przedświątecznych przygotowań. Odbył się wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni, do kina Remus, gdzie również Mikołaj nie zapomniał o grzecznych dzieciach. Niebawem kolejne ciekawe zajęcia czekają na naszych uczestników.

28.01.2020

więcej...

 

Podziękowanie

22.01.2020

więcej...

 

Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wychodząc naprzeciw osobom niepełnosprawnym, dał możliwość składania wniosków bez wychodzenia z domu przez nowy elektroniczny System Obsługi Wsparcia Finansowego (SOW) za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub profilu zaufania. Od stycznia 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski w systemie SOW o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny, zapotrzebowanie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie na sport kulturę, rekreację i turystykę. Informujemy, że osoby, które nie posiadają elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego, w zakresie wniosków o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny, zapotrzebowanie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą wypełnić wniosek za pomocą Systemu SOW www.sow.pfron.org.pl., następnie go wydrukować i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ul. I.Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna. Natomiast nabory do programu Aktywny samorząd Moduł I i II w 2020 roku PCPR prowadzi tylko i wyłącznie za pomocą internetowego Systemu SOW www.sow.pfron.org.pl. W związku z tym każda osoba ubiegająca się o dofinansowanie, musi dysponować profilem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym. Na stronie www.gov.pl znajdą państwo szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji i założenia profilu zaufanego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z pracownikiem PCPR pod numerem telefonu 58/686 50 05 lub 681 52 69. Załączniki do wniosków można pobrać w systemie SOW lub na stronie internetowej PCPR -w zakładce „pliki do pobrania” bądź osobiście w placówce.

14.01.2020

więcej...

 

Zaproszenie

„Ortotyka 3D” jest  pilotażowym projektem firmy Omni3D i Meyra Group realizowanym we współpracy z Fundacją On/Off. Jego celem jest rekrutacja osób zainteresowanych skorzystaniem z możliwości przemysłowego druku 3D i przygotowaniem testowych wersji wydruków stabilizujących lub zastępujących narząd ruchu.
Rekrutacja ruszyła 3 grudnia w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do końca lutego 2020.
Celem projektu jest zrealizowanie prototypowych wydruków 3D wykonanych przez Omni3D z udziałem konsultantów firmy Meyra Group, która jest liderem na rynku sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
Po wstępnych wywiadach i  pogłębionych konsultacjach z osobami, które prześlą formularz zgłoszeniowy i wyrażą tych samym chęć uczestnictwa w projekcie wezmą udział trzy osoby, dla których bezpłatnie zostaną zaprojektowane i wydrukowane:
•    gorsety 3D,
•    ortezy 3D,
•    sprzęt rehabilitacyjny.
Koniecznie należy zapoznać się z regulaminem projektu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy na adres kontakt@omni3d.net.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://omni3d.pl/ortotyka-3d/.

13.12.2019

więcej...

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Dnia 02 grudnia 2019 roku Zarządzeniem Starosty Kościerskiego Nr 91/2019 została powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Rady, będące organami opiniodawczo-doradczymi, składają się z 5 członków, których Starosta powołuje spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie danego powiatu organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego. Na kadencję w latach 2019-2023 członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kościerskim zostali powołani: - Henryk Ossowski (Starostwo Powiatowe w Kościerzynie), - Leszek Prądziński (Urząd Miasta Kościerzyna), - Marlena Burandt (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Gminie Kościerzyna), - Tadeusz Hamernik (Stowarzyszenie „Kaszubska Nadzieja” w Kościerzynie, - Barbara Łangowska (Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży sprawnej inaczej „Otwarte Serca”). Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, a do jej zakresu działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu. Natomiast 19 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, podczas którego Alicja Żurawska starosta kościerski wręczyła członkom Rady akty powołania. Spotkanie to było okazją do złożenia podziękowań przez Starostę dotychczasowym członkom Społecznej Rady kadencji 2015-2019.

18.12.2019

więcej...

 

Podziękowanie

13.12.2019

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl