Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PFRON uruchomił pomoc dla osób z niepełnosprawnością poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.    W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

1. uczestników warsztatów terapii zajęciowej;

2. uczestników środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3. podopiecznych dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4. podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5. uczestników programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6. pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7. pełnoletnich (od 18 do 24 roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W celu przystąpienia do programu przez Samorząd Powiatowy niezbędne jest oszacowanie wysokości środków, a tym samym ilość osób spełniających kryteria programu. Mając na uwadze powyższe prosimy zainteresowane osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny 58 686 50 05 wew. 26. Szczegółowe informacje na temat programu: www.pfron.org.pl

06.05.2020

więcej...

 

Komunikat !   
Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu klienta z pracownikami jednostki, będą realizowane w budynku PCPR po uprzednim telefonicznym umówieniu się.


Wszystkie dokumenty do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA

04.05.2020

więcej...

 

AKTUALNOŚCI !!! KOMUNIKAT DYREKTORA PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z zapowiedzią Rządu o etapowym znoszeniu ograniczeń informuje o zmianach obsługi klientów PCPR od 4 maja 2020 r.:

PCPR będzie nadal funkcjonował w godzinach dotychczasowych tj. pn.,wt.,czw., od 7.30 do 15.30, śr. od 7.30 do 17.00 oraz pt. od 7.30 do 14.00.

Numery telefonów do poszczególnych działów:

- Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji 58 686-50-05 wew. 36,

- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 58 681-54-03 lub 58 686-50-05 wew. 27,

- Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 58 -686- 50-05 wew. 28,

- Sekretariat tel/fax 58 681-53-94 lub 58 686-50-05,

- Punkt Interwencji Kryzysowej 667-761-455; 58-681-53-87 lub 58 686-50-05 wew. 32,

- Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500-728-545; 58 686-50-05 wew. 26,

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 514-436-734; 58-680-00-90; 58-686-50-05 w. 23,

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wprowadza system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych 58-686-50-05 w. 23 (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym). Prosimy o przybycie do jednostki nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną. Zalecamy, aby klienci którzy zamierzają złożyć wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym posiadali gotową wypełnioną i przygotowaną dokumentację. Niezbędne formularze do poszczególnych wniosków można pobrać na stronie PCPR www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce druki do pobrania. Orzekanie o niepełnosprawności jest kontynuowane zaocznie w przypadkach, w których przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny. Powyższy sposób orzekania jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody wnioskodawcy, z którym kontaktujemy się telefonicznie lub listownie.

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na poszczególne zadania jak dotychczas poprzez system SOW. Inne, nie objęte systemem SOW w wersji papierowej można przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kościerzynie ul. I. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna lub za pośrednictwem platformy ePUAP www.epuap.gov.pl. Zalecamy również, aby klienci którzy zostali poinformowani o konieczności uzupełnienia brakującej dokumentacji stanowiącej braki formalne we wnioskach – dokonywali tego za pośrednictwem: poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Obsługa klientów jest możliwa poprzez wcześniejszą rejestrację drogą telefoniczną 58 681-52-69 (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Prosimy o przybycie do jednostki nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną.

Prosimy o posiadanie wypełnionej i gotowej do przykazania dokumentacji.

Niezbędne formularze do poszczególnych wniosków można pobrać na stronie PCPR www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce druki do pobrania.

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej będzie przyjmował indywidualnie wg zapisów telefonicznych 58-681-54-03 (wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Punkt Interwencji Kryzysowej w dalszym ciągu pracuje zdalnie pod numerami 667-761-455.

Pozostałe Zespoły osobisty kontakt z pracownikami jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu godziny wizyty w  PCPR.

Wszystkie zespoły pracują z zachowaniem reżimu higienicznego przyjętego w PCPR o który również prosimy klientów odwiedzających PCPR.

Dyrektor PCPR w dalszym ciągu do odwołania wstrzymuje odwiedziny rodziców i krewnych dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz wstrzymuje urlopowanie dzieci do rodziców i krewnych. . Ograniczenie kontaktu, wynika z troski o bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz opiekunów i rodziców. Podjęte działania mają uchronić w/w przed rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemicznego.

PAMIĘTAJMY o zasadach bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa:

• o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej, • obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych,

• ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników PCPR proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń APELUJĄC o rozwagę i jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

30.04.2020

więcej...

 

Rząd wprowadza II etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Rząd wprowadza zapowiadany drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzone zostaną także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym?

Wszelkie szczegóły na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

29.04.2020

więcej...

 

STYPENDIA

27.04.2020

więcej...

 

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Rząd poinformował o etapach znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 pn.: Nowa normalność. Niektóre zasady bezpieczeństwa zmienią się już od 20 kwietnia. Wszelkie informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

22.04.2020

więcej...

 

Komunikat Stowarzyszenia na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu

W związku z trudną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, pragniemy wspomóc Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu w zaopatrzeniu w dodatkowe zasoby odzieży ochronnej m.in. maseczki, rękawiczki, przyłbice itp. Dlatego też zwracamy się do Państwa – do naszych Przyjaciół, na których zawsze mogliśmy liczyć. Prosimy o nawet najdrobniejsze kwoty. Ewentualne wpłaty można przekazywać na numer konta Stowarzyszenia: 26 8147 0002 2600 0882 2000 0010 – Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, Cisewie 35; 83-440 Karsin.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

dla darczyńców  na rzecz Stowarzyszenia

 

W związku z dokonaniem przez Państwa przelewu i przekazaniem darowizny dla Stowarzyszenia Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu nr KRS – 0000312074, stało się ono Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, Cisewie 35, 83-440 Karsin,  za pomocą poczty e-mail:  dps.cisewie@powiatkościerski.pl. lub telefonicznie:  58 687 31 19.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi księgowej przekazanej darowizny a podstawą prawną jest wykonanie obowiązku ciążącego na Administratorze w zakresie zobowiązań podatkowych i rachunkowych w związku z art. 2 ust. 1; art.74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) – dalej: ustawa oraz art. 26  ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387).

Dane przekazali  Państwo dobrowolnie dokonując przelewu bankowego. Nie będą one profilowane ani nie będą podstawą zautomatyzowanej decyzji.

Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa, organy kontrolujące działalność Administratora a także podmiot świadczący usługi Rachunkowe, z którym Administrator zawarł umowę powierzenia danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą - 5 lat licząc od dnia 1 stycznia następnego roku, w którym uzyskano darowiznę.  Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2,

00-193  Warszawa.

 

W przypadku, gdy zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw oraz we wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu  z Administratorem.

 

17.04.2020

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl