Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Z poprzednich lat

Zawiadomienie o unieważnieniu V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII części zamówienia na usługi szkoleniowe

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej “ustawą” w imieniu Zamawiajacego unieważniam postępowanie
o udzielenie zamówienia na “Usługi szkoleniowe” w V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII części zamówienia:

zawiadomienie o unieważnieniu cz. V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII zamówienia

16.11.2012

więcej...

 

Zawiadomienie o unieważnieniu VIII części zamówienia na usługi szkoleniowe

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej “ustawą” w imieniu Zamawiajacego unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia na “Usługi szkoleniowe” w VIII części zamówienia:

zawiadomienie o unieważnieniu cz. VIII zamówienia

 

 

16.11.2012

więcej...

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego pn. "Mój potencjał - moja sznasa na samodzielne życie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego pn. "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytet 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz kadry dydaktycznej

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca na potrzeby szkolenia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

Załącznik nr 5 do SIWZ - Kalkulacja kosztów szkolenia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy program szkolenia

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy - Sprawozdanie merytoryczne z realizacji szkolenia

Załącznik nr 2 do umowy - Protokół odbioru szkolenia

19.10.2012

więcej...

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi szkoleniowe w ramach projektu pn. "Droga do kariery"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu pn. "Droga do kariery" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SIWZ

Zał. 1 do SIWZ - Formularz oferty

Zał. 1 do Formularza oferty - Oświadczenie

Zał. 2 do SIWZ - Wykaz kadry dydaktycznej

Zał. 3 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

Zał. 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług

Zał. 5 do SIWZ - Kalkulacja kosztów szkolenia

Zał. 6 do SIWZ - Szczegółowy program szkolenia

Zał. 7 do SIWZ - Projekt umowy

25.07.2011

więcej...

 
1 2 3 4 5
strona 5 z 5
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl