Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Z poprzednich lat

Dzień Seniora w ZUS

27 listopada 2008 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku Inspektorat w Kościerzynie zorganizował „Dzień Seniora w ZUS”. Była to ogólnopolska akcja w której wszystkie osoby starsze, emeryci i renciści w godzinach 7.30 -17.00 mogli skorzystać z wiedzy specjalistów, którzy wyjaśniali wszystkie wątpliwości i odpowiadali na wszystkie pytania.

14.04.2009

więcej...

 

Strategia pomocy społecznej

21 października 2008r. w sali nr 1 budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało spotkanie inaugurujące prace monitorujące: „Strategię Pomocy Społecznej Powiatu Kościerskiego na lata 2003-2015”.

03.04.2009

więcej...

 

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Kościerskiego polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej

W dniu 12 grudnia 2013 r. Komisja Konkursowa obradująca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w sprawie oceny ofert na realizację zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu kościerskiego w drodze powierzenia zadania publicznego wybrała Oferenta, któremu przyznano wsparcie finansowe na realizację ww. zadania.
Szczegółowe informacje znajdą państwo w załącznikach poniżej:

Uchwała Nr 163/180/2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Załącznik Nr 1 do Uchwały - Lista Podmiotów którym przyznano wsparcie

Załącznik Nr 2 do Uchwały - wzór umowy

24.12.2013

więcej...

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w części: II, III, IV, VII na usługi szkoleniowe

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej “ustawą” w imieniu Zamawiajacego unieważniam postępowanie o udzielenie Zamówienia na usługi szkoleniowe:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

03.09.2013

więcej...

 

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego pn. "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytet 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz kadry dydaktycznej

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz  narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca na potrzeby szkolenia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

Załącznik nr 5 do SIWZ - Kalkulacja kosztów szkolenia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowy program szkolenia

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy szkoleniowej

Załącznik nr 1 do umowy - Sprawozdanie merytoryczne z realizacji szkolenia

Załącznik nr 2 do umowy - Protokół odbioru szkolenia

06.08.2013

więcej...

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi szkoleniowe

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe” złożono następujące oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

25.04.2013

więcej...

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w części: II, VI, VIII, IX, XVI na usługi szkoleniowe

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej “ustawą” w imieniu Zamawiajacego unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia na “Usługi szkoleniowe”:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

25.04.2013

więcej...

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w części: V, VII, XIII, XIV, XV na usługi szkoleniowe

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej “ustawą” w imieniu Zamawiajacego unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia na “Usługi szkoleniowe”:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

25.04.2013

więcej...

 

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Kościerskiego polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej

W dniu 6 marca 2013 r. Komisja Konkursowa obradująca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w sprawie oceny ofert na realizację zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu kościerskiego w drodze powierzenia zadania publicznego wybrała Oferenta, któremu przyznano wsparcie finansowe na realizację ww. zadania.
Szczegółowe informacje znajdą państwo w załącznikach poniżej:

Uchwała Nr 31/126/2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Załącznik Nr 1 do Uchwały - Lista Podmiotów którym przyznano wsparcie

Załącznik Nr 2 do Uchwały - wzór umowy

21.03.2013

więcej...

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi szkoleniowe

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe” złożono następujące oferty:

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16.11.2012

więcej...

 
1 2 3 4 5
strona 4 z 5
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl