Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Z poprzednich lat

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 25 osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 25 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Projektu Systemowego pt.: „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie”.

Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 25 osób niepełnosprawnych wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie do dnia 08.08.2011 r. do godz. 12:00.

Projekt pt.: „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Wykaz kadry zdolnej do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Zał. 3 Wykaz sprzętu i narzędzi którymi dysponuje wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia

Zał. 4 Oświadczenie

Zał. 5 Kalkulacja kosztów zamówienia

03.08.2011

więcej...

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w imieniu Zamawiającego
wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie”.

wyjaśnienie do SIWZ

30.07.2010

więcej...

 

Przetarg na roboty budowlane

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu wokół budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie.

 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

16.07.2010

więcej...

 

Unieważnienie przetargu

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe” zostało unieważnione.

Unieważnienie przetargu

08.06.2010

więcej...

 

Wybór Oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe” złożono następujące oferty

Wybór oferty

 Unieważnienie

 

26.05.2010

więcej...

 

UWAGA

Kościerzyna, dnia 20.11.2009 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętojańska 5D

83-400 Kościerzyna

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z budową nowych wejść” w trybie przetargu nieograniczonego  (nr post.: PCPR 3431/2/2009)

 

Rozstrzygnięcie protestu

 

Protestujący:

Zakład Robót Ogólnobudowlanych

Stanisław Repiński

ul. Fałata 10

83-400 Kościerzyna

 

Oprotestowany:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętojańska 5D

83-400 Kościerzyna

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z budową nowych wejść”.

 

Rozstrzygnięcie protestu jest następujące:

 

Protest zostaje uznany za zasadny.

 

UZASADNIENIE

 

Zamawiający po wnikliwej analizie czynności w postępowaniu i po uwzględnieniu argumentacji Protestującego postanowił, że:

- unieważni czynność wyboru spółki „Majkowski-Bau” Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna ul. Asnyka 22 jako oferty najkorzystniejszej,

- dokona powtórzenia czynności oceny ofert złożonych w postępowaniu,

- dokona czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający przyznaje, że okolicznością bezsporną w sprawie jest fakt nie ujęcia w kosztorysie ofertowym złożonym przez spółkę „Majkowski-Bau” Sp. z o.o. wszystkich elementów określonych w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający powinien był odrzucić ofertę spółki „Majkowski-Bau” Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Konsekwencją uznania protestu przez zamawiającego będzie powtórzenie czynności oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

O dokonaniu nowych czynności w postępowaniu Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu oddzielnym pismem.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 w Kościerzynie

                 

 Sylwia Diedrich

21.11.2009

więcej...

 

UWAGA - informacja w sprawie przetargu

Kościerzyna, dnia 20 listopada 2009 r.

 

 

Do wszystkich wykonawców nr post. : PCPR.3431/2/2009

 

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PCPR.3431/2/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z budowa nowych wejść”

 

 

WEZWANIE

do przystąpienia do protestu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie działając zgodnie z art. 181 ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2009 r. wpłynął protest złożony na czynności podjęte w toku postępowania przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający:

  1. wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu;
  2. przekazuje kopię wniesionego protestu.

 

W zwiazku z wpłynięciem protestu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Jednocześnie Zamawiający pod rygorem wykluczenia z postępowania wzywa Wykonawców biorących udział w postępowaniu do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

 

Z poważaniem

Sylwia Diedrich

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W Kościerzynie

 

 

Kościerzyna, dnia 16 listopada 2009 r.


Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński
ul. Fałata 10
83 - 400 Kościerzyna

faks: 058 680 19 30

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętojańska 5D

83-400 Kościerzyna

 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego:

„Wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z budowa nowych wejść”

 

Po przeanalizowaniu treści ofert złożonych przez wykonawców w w/w postępowaniu zauważyliśmy istotne uchybienia w treści oferty złożonej przez Majkowski-Bau Sp. z o.o.

Powyższy wykonawca w swojej ofercie rażąco zaniżył cenę wymienników ciepła (3 sztuki), co spowodowało niedoszacowanie kosztorysu o ok. 18.000 zł.

W kosztorysie ofertowym nie zostały również ujęte koszty rozbiórki istniejących schodów, które to prace zostały wyraźnie objęte opisem przedmiotu zamówienia – zob. pismo PCPR z dnia 4 listopada 2009 r. (znak PCPR.3431/2/2009).

Powyższe uchybienia powodują, iż oferta złożona przez firmę Majkowski-Bau Sp. z o.o. zawiera błędy w obliczeniu ceny, co nadto powoduje, że wyrażona w niej cena jest rażąco niska. Tym samym, zwracam uwagę, iż powyższa oferta winna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim kierunku zmierza najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – zob. np. wyrok KIO z dnia 29 lipca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 918/09, teza 3: „Błędy w obliczeniu ceny oferty, o których stanowi przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p., to błędy nie tylko w stosunku do opisu zawartego w SIWZ, ale przede wszystkim błędy w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, regulujących sposób obliczania ceny dostaw, usług czy robót budowlanych (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2001 r. o cenach oraz inne przepisy prawa materialnego).”

 

Z poważaniem

 

20.11.2009

więcej...

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie przetargu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Świętojańska 5D postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie      w Kościerzynie wraz z budową nowych wejść”, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę Nr 3  złożoną przez Wykonawcę – „MAJKOWSKI-BAU” Spółka z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna.

16.11.2009

więcej...

 
1 2 3 4 5
strona 2 z 5
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl