Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - PFRON uruchomił program „Pomoc ...

PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

powrót

ULOTKA INFORMACYJNA PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” Do kogo adresowana jest pomoc? Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:  osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz  dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenie gmin, których wykaz określony został w załączniku: a) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.), b) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583). Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?

Realizator programu – samorząd powiatowy, który przystąpił do realizacji programu wyznacza jednostkę samorządu powiatowego do realizacji programu – na ogół Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W celu uzyskania informacji o programie należy kontaktować się bezpośrednio z realizatorem programu. Realizator programu dysponuje formularzami wniosków, rozpatruje złożone wnioski i podejmuje decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy. Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 1 grudnia 2017 roku. Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu? W ramach Modułu I programu każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę. Wysokość wnioskowanej pomocy Wnioskodawca w formularzu wniosku powinien określić łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, których dotyczy przedmiotowy wniosek. Jest to pomoc doraźna niepodlegająca rozliczeniu wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej. Podopieczny/podopieczni, którego/których dotyczy wniosek w ramach Modułu I musi/muszą zamieszkiwać razem z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego (pobyt stały). Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko tych adresatów programu, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.). W ramach Modułu II programu można otrzymać jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON). Zgodnie z postanowieniami programu (rozdział VI ust. 4) świadczenie wypłacane w ramach Modułu II przeznacza się na: 1) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu, 2) usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu /urządzeń. Wysokość świadczenia przypadającego danej osobie niepełnosprawnej w przypadku: a) naprawy sprzętu/urządzenia – nie może przekroczyć 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem, że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia (realizator programu będzie dokonywać weryfikacji, czy zasadne jest przeprowadzenie naprawy w odniesieniu do ewentualnego zakupu nowego sprzętu/urządzenia takiego samego jak uszkodzony/e lub w przypadku braku możliwości zakupu nowego takiego samego urządzenia/sprzętu w odniesieniu do urządzenia/sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach), b) utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego /przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny), z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę. W uzasadnionych przypadkach adresatowi programu może być udzielana pomoc w postaci indywidualnego wsparcia wykraczającego poza pomoc określoną w Module I i w Module II programu. Podstawą decyzji jest złożenie przez jednostkę samorządu powiatowego do Oddziału PFRON pisemnego wniosku o udzielenie adresatowi programu indywidualnego wsparcia. Warunki i zakres udzielenia indywidualnego wsparcia każdorazowo określone zostaną odrębną decyzją Zarządu PFRON. Załączniki do wniosku Wykaz załączników został określony w pkt 5 formularza wniosku. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada załączników wymienionych we wniosku, niezbędnych do podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania, realizator programu na potrzeby realizacji programu wykorzysta dokumenty i informacje dotyczące Wnioskodawcy posiadane przez siebie (przy zaangażowaniu swoich jednostek organizacyjnych) lub pozyska je za zgodą Wnioskodawcy z innych urzędów.

 
Autor: AM
ostatnia modyfikacja dnia 4 Października 2017
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl