Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Z poprzednich lat - Przetarg nieograniczony na usługi ...

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie"

powrót

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego pn. "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytet 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz kadry dydaktycznej

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz  narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca na potrzeby szkolenia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

Załącznik nr 5 do SIWZ - Kalkulacja kosztów szkolenia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowy program szkolenia

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy szkoleniowej

Załącznik nr 1 do umowy - Sprawozdanie merytoryczne z realizacji szkolenia

Załącznik nr 2 do umowy - Protokół odbioru szkolenia

 
Autor: W.P.
ostatnia modyfikacja dnia 6 Sierpnia 2013
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl