Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Z poprzednich lat - ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze

powrót

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Świętojańska 5D
83-400 Kościerzyna

ogłasza nabór na stanowisko:
referent
ds. kadr i płac

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Świętojańska 5D
83-400 Kościerzyna

ogłasza nabór na stanowisko:
referent
ds. kadr i płac

1. Wymiar etatu: pełen etat


2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1) wykształcenie co najmniej średnie,
2) posiadanie obywatelstwa polskiego,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) nieposzlakowana opinia.


3. Wymagania dodatkowe:
1) dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
2) analityczne podejście do problemów i sprawne podejmowanie decyzji,
3) umiejętność współpracy z innymi ludźmi.

 
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie ewidencji rozrachunków pracowniczych – sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,
2) prowadzenie dokumentacji związanej z ZUS, dotyczącej pracowników zatrudnionych w DPS Cisewie, PCPR oraz ZOW „Wesoła Gromadka” – zasiłki rodzinne, chorobowe, ubezpieczenia,
3) wystawianie zaświadczeń,
4) prawidłowe naliczanie i odprowadzanie świadczeń, składek i należności,
5) prowadzenie akt osobowych:
- kompletowanie dokumentów wymaganych na określonym stanowisku,
- prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem
stosunku pracy oraz awansem lub przeszeregowaniem pracowników,
- prowadzenie ewidencji urlopów,
- nadzorowanie aktualności książeczek zdrowia oraz kierowanie do lekarza,
6) informowanie głównego księgowego o wysokości należnych gratyfikacji i dodatków pracowniczych,
7) sporządzanie zakresów obowiązków w porozumieniu z Dyrektorem i dołączanie ich do akt po podpisaniu,
8) sporządzanie list obecności.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia (wymagania formalne):
1) list motywacyjny z uwzględnieniem specyfiki stanowiska, o które kandydat się ubiega (własnoręcznie podpisany),
2) cv wraz z kwestionariuszem osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) przy ul. Świętojańskiej 5D) lub w Pomorskim Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Powiaty Pomorza” (www.wrotapomorza.pl/pl/bip),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (w przypadku trwania studiów zaświadczenie z uczelni bądź kserokopia z indeksu potwierdzająca rok kształcenia),
4) kserokopie świadectw pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (jeżeli takie miały miejsce),
6) własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a. pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
b. braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
c. posiadaniu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
 
List motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz  ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)
 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Świętojańska 5D w zaklejonych kopertach   napisem:

„Dotyczy naboru na  stanowisko:
referent ds. kadr i płac”

            w  terminie  do  dnia   25 czerwca 2009 r.

2) Dokumenty, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą   rozpatrywane.
 

7. Inne informacje:
1) Postępowania kwalifikacyjnego dokona Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora PCPR.
2) Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń PCPR oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Osoby te zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem podanego przez siebie telefonu kontaktowego.
3) Oferty osób, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w PCPR                   oraz w pomorskim Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Powiaty Pomorza” (www.wrotapomorza.pl/pl/bip).
5) Zastrzega się możliwość zakończenia konkursu bez wyboru oferty w przypadku gdyby żaden z kandydatów nie spełniał wymagań zatrudniającego.
6) Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
7) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 686-50-05.
 
 

 

 

 


                                                                          Sylwia Diedrich
                                                                          Dyrektor PCPR


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 15 czerwca 2009r.
Zdjęto w dniu ……………………………………….
 

 
Autor: W.P.
ostatnia modyfikacja dnia 16 Czerwca 2009
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl