Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Z poprzednich lat - Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

powrót

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
poniżej kwot określonych art. 11 ust. 8 ustawy

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Świętojańska 5D, 83-400 Kościerzyna ogłasza  przetarg  nieograniczony – „Prace remontowe – klatki schodowej, korytarzy i łazienki w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym Wesoła Gromadka w Kościerzynie”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z Kosztorysem ofertowym czystym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych można odebrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ul. Krasickiego 4, pokój nr 7. 
Adres strony internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ:
www.pcprkoscierzyna.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 26.06.2009r. do godz. 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4, pokój nr 7, 83-400 Kościerzyna.
Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności Wykonawców w siedzibie Zamawiającego przy ul. Krasickiego 4 w dniu 26.06.2009r. o godz. 13.00.
Termin wykonania zamówienia został określony na 2 miesiące od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz nie później niż do 31.08.2009r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Osobą  uprawnioną  do  kontaktów z Wykonawcą  jest  Pani Aleksandra Pozorska
tel. (058) 686 29-28 .
Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, wykażą się odpowiednim doświadczeniem, wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a które są szczegółowo opisane w SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona Wykonawcy niewykluczonego z postępowania, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

W zakładce "Dokumenty do pobrania", zamieszczono szczególowa specyfikację istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane.

 

 
Autor: D.
ostatnia modyfikacja dnia 5 Czerwca 2009
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl