Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Dofinansowanie ze środków PFRON

Informujemy i zapraszamy organizacje pozarządowe oraz fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wnioski na powyższe działanie należy składać do 30 listopada 2011 r.

Wnioski znajdą Państwo w zakładce "Pliki do pobrania".
 
Wszelkich dodatkowych informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 686 50 05 lub 681 52 69.

08.11.2011

więcej...

 

Trwa nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Starosta Kościerski ogłosił nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  Nr 140, poz. 2877 z dnia 27.10.2011r.

Karty zgłoszenia należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna do dnia 10 listopada 2011r.  

karta zgłoszenia kandydata

 

07.11.2011

więcej...

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego do roku 2015

Uchwałą Nr XI/80/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 27 października 2011 r. przyjęto zmiany w Strategii Pomocy Społecznej Powiatu Kościerskiego 2003 – 2015  przyjętej Uchwałą Nr V/35/2003 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 28 marca 2003 r.
Mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz zmiany, jakie zachodzą w sferze polityki społecznej na wszystkich szczeblach naszego kraju, zbadano cele i działania jakie zostały zawarte w dokumencie z 2003 r. a następnie poddano je weryfikacji tak, aby zaktualizowana „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego do roku 2015” była dokumentem długofalowym, wynikającym z aktualnych potrzeb lokalnych, zgodna z podstawowymi zasadami życia społecznego, a w szczególności z zasadą pomocniczości, partycypacji społecznej i współodpowiedzialności, a jednocześnie by była spójna z obowiązującym dokumentem „Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 roku”.
Zaktualizowany dokument jest do pobrania w zakładce Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego do roku 2015.

07.11.2011

więcej...

 

Wizyta studyjna w „Garncarskiej wiosce”

Dnia 22 września 2011 r. Starosta Kościerski wraz z pracownikami Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu naszego powiatu, a także z przedstawicielami organizacji pozarządowych, uczestniczyli w wizycie studyjnej,  w przedsiębiorstwie społecznym „Garncarska Wioska” w Kamionce k/Nidzicy.

Wizyta studyjna była kolejnym etapem poznawania podmiotów Ekonomii Społecznej.

28.09.2011

więcej...

 

Konsultacje Społeczne "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego 2003-2015"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz zmiany jakie zaszły w sferze polityki społecznej na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym  dokonało aktualizacji „Strategii Pomocy Społecznej powiatu kościerskiego 2003-2015”  przyjętej Uchwałą Nr V/35/2003 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 28 marca 2003. Do pracy nad aktualizacją Strategii zaproszono przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze polityki społecznej.
Ponadto, w celu stworzenia Strategii spójnej ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego, prowadzono konsultacje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
W związku z powyższym oddajemy pod konsultacje społeczne zaktualizowany dokument „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego 2003-2015”. Czekamy na Państwa uwagi dotyczące ww. dokumentu w formie elektronicznej pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl lub pisemnej na adres siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna w terminie do 7 października 2011r.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego 2003-2015

23.09.2011

więcej...

 

Obchody Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom

10 września każdego roku z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom (IASP) wspieranego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Z tej okazji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Punkt Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie zorganizowało akcję, mającą na celu zwrócenie uwagi na ten ważny problem.
Uczestnicy akcji udzielali informacji oraz rozdawali materiały informacyjne dotyczące osób zagrożonych samobójstwem w dwóch punktach konsultacyjnych: na rynku w Kościerzynie oraz w Galerii Kościerskiej.

09.09.2011

więcej...

 

Nie zmarnuj szansy i zostań wolontariuszem!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza uczniów, studentów oraz dorosłych, którzy nie wiedzą w jaki sposób spożytkować wolny czas. Wolontariat adresowany jest do dzieci, które na co dzień doświadczają niepowodzeń szkolnych, często dorastając w trudnych warunkach, oraz dorosłych, którzy potrzebują wsparcia drugiej osoby i poczucia, ze komuś na nich zależy np. osoby samotne, starsze lub niepełnosprawne.

07.09.2011

więcej...

 

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Dnia 09.09.2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Punkt Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie po raz kolejny obchodzi Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

Informacji oraz porad dotyczących osób zagrożonych samobójstwem uzyskać będzie można w dwóch punktach konsultacyjnych: na rynku w Kościerzynie oraz Galerii Kościerskiej, w godzinach od 10-12.

08.09.2011

więcej...

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie poszukuje pracodawców na zorganizowanie stażu dla 10 osób

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie poszukuje pracodawców  zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla Beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Droga do kariery” – osób do 24 r. ż., mieszkańców powiatu kościerskiego.
O zorganizowanie stażu mogą ubiegać się podmioty, które są w stanie przeszkolić stażystę pod potrzeby danego stanowiska pracy oraz wyznaczyć opiekuna sprawującego stałą i profesjonalną opiekę nad stażystą.
Staż – wynagrodzenie stażysty będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Staż będzie trwał  6 miesięcy, tj. od października 2011 r. do marca 2012 r.
Zainteresowanych pracodawców prosimy o wypełnienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Droga do kariery” wraz z załącznikiem: indywidualnym programem stażu. Kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4, 83 – 400 Kościerzyna do dnia 12 września br.
Szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w Biurze Projektu „Droga do kariery”, osoba do kontaktu – Mirosława Pobłocka tel. 58 686 50 05.
Organizacja staży odbywa się w ramach projektu pn. „Droga do kariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin organizacji stażu

Wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

Indywidualny Program Stażu

31.08.2011

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 53 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl