Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Szansa - Start Gdańsk" w dniach 07 - 08.06.2018 r. organizuje Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny - Festiwal Rzutów dla Osób Niepełnosprawnych. Zawody odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo - Rehabilitacyjnym "Mausz" w Ostrów Mausz 12, 83-320 Sulęczyno.

Udział w zawodach, zakwaterowanie i wyżywienie są nieodpłatne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na ww. imprezę sportową. Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełnione dokumenty. Serdecznie zapraszamy do udziału oraz prosimy o wcześniejsze przesyłanie zgłoszeń, tak abyśmy mogli organizując imprezę sprostać Państwa oczekiwaniom.

Regulamin, program minutowy, konkurencje sportowe (opis), oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz kartę zgłoszenia załączeniu poniżej. Wypełnione dokumenty wraz z kopiami orzeczeń o niepełnosprawności poszczególnych uczestników prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2018 r., na adres e mail: biuro@szansa-gdansk.pl Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych należy wydrukować z zał. pliku, wypełnić i przekazać oryginał do biura zawodów, przed rozpoczęciem imprezy sportowej.

Na wszelkie pytania odpowiemy pod nr tel. 58 300 00 08.

www.szansa-mausz.org

Karta zgłoszeniowa

Konkurencje Miting LA 2018

Konkurencje Miting LA 2018-1

Oświadczenie

Program imprezy

Regulamin Miting LA 2018

17.05.2018

więcej...

 

11.05.2018

więcej...

 

„Asystent” osoby z niepełnosprawnością

W lutym bieżącego roku w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa z Fundacją „Sprawni Inaczej” na dofinansowanie projektu „Asystent” w ramach rozwoju usług społecznych w województwie pomorskim. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Wartość projektu wynosi 365 987 zł. Będzie on realizowany w ościennych gminach Powiatu: Bytowie i Miastku oraz gminach naszego Powiatu: Starej Kiszewie i Liniewie. Powiat kościerski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zostało jednym z partnerów projektu, który jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu to kwiecień 2018 do lipca 2019 roku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych oraz zintegrowanych usług społecznych świadczonych w środowisku osób z niepełnosprawnością. Projekt „Asystent” zakłada wsparcie 20-stu osób z niepełnosprawnością podczas rozwiązywania codziennych problemów. Asystent to taki przyjaciel, który doradzi osobie z niepełnosprawnością, jak zachowywać się w różnych sytuacjach, nie będzie Jej jednak w realizacji tych zadań wyręczał. Z kolei opiekunom osób z niepełnosprawnością zostanie zapewniona możliwość integracji. Podczas spotkań nastąpi wymiana doświadczeń i szansa zdobycia dodatkowej wiedzy. W projekcie przewidziano również wsparcie psychologa, psychiatry i prawnika.

13.04.2018

więcej...

 

Konkurs "Pomorskie dla Seniora"

Zachęcamy Państwa do udziału w  Konkursie  o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”.
Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora i Samorządu podejmującego szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów.
Konkurs trwa od dnia 25 kwietnia do dnia 10 maja 2018r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2018r.
W Konkursie mogą uczestniczyć:
W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: osoby powyżej 60 roku życia,  z terenu Województwa Pomorskiego, wyróżniające się w sposób szczególny i zasłużony dla społeczności senioralnej,
W kategorii Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów: jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.
Zgłoszenia kandydatur
Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i samorządy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.
Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:
a)    jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego,
b)   organizacje pozarządowe z terenu województwa pomorskiego zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów,
c)    osoby fizyczne – mieszkańcy województwa pomorskiego.
Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 10 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Regulamin konkursu

Zgłoszenie do Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

30.04.2018

więcej...

 

„Uwierz w siebie - kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze Powiatu Kościerskiego”

Pod taką nazwą Powiat kościerski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie rozpoczyna w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizację dwuletniego projektu skierowanego na rodziny i dzieci w tym rodziny zastępcze. ZHP jest partnerem wiodącym w realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została podpisana 12 kwietnia 2018 roku. Działania projektowe zaplanowano w oparciu o analizę lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne na rzecz mieszkańców terenów o ponadprzeciętnym wykluczeniu społecznym w powiecie kościerskim uwzględniając partycypację różnorodnych podmiotów społeczności lokalnej i wielosektorowe partnerstwo – formalne i nieformalne, tj. włączanie do realizacji projektu innych jednostek samorządu terytorialnego np. Starostwa Powiatowego, jednostek pomocy społecznej (MOPS, GOPS-y) i instytucji administracji publicznej z terenu powiatu. Projekt obejmie gminę miejską i wiejską Kościerzyna, gminę Stara Kiszewa, Lipusz, Dziemiany i Nową Karczmę. W Kościerzynie powstanie Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. W ośrodku dzieci otrzymają pomoc pedagogiczną i psychologiczną Działania w ramach projektu zakładają wspieranie rodziny w jej funkcjonowaniu i właściwym wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka w oparciu o Indywidualny Plan Rozwoju. Również działania projektowe obejmą rodziny zastępcze z całego Powiatu kościerskiego. Projekt zakłada prowadzenie deinstytucjonalizowanych usług społecznych prowadzonych w środowisku lokalnym tj. najbliżej osób potrzebujących wsparcia. Działania o charakterze profilaktycznym, głównie w ramach tzw. pracy podwórkowej zajęcia animacyjne, zbiórki zuchowe i harcerskie, atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci, młodzieży, ale i innych członków ich rodzin, będą służyć tzw. wczesnej profilaktyce środowiskowej – tj. zapobieganiu i ograniczaniu występowania dysfunkcji zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz działania wspierające ich rodziny. Nie zabraknie pomocy specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedy, dietetyka lub innych) według potrzeb wynikających z utworzonego Indywidualnego Programu Rozwoju. Poza wsparciem specjalistycznym, projekt zakłada warsztaty dla rodziców, których celem jest zwiększenie kompetencji społecznych i rodzicielskich. Tematyka warsztatów będzie dobierana zgodnie z planami rozwoju. Ponadto zakłada się wyjazdy edukacyjno-integracyjne wspólnie z dziećmi, spotkania integracyjne, które będą miały za zadanie pokazać rodzinom aktywny sposób świętowania świąt i ważnych wydarzeń rodzinnych. W spotkaniach uczestniczyć będą rodziny biologiczne i zastępcze, szczególnie zapraszani będą rodzice biologiczni, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Zakłada się również organizację imprez turystycznych w ramach profilaktyki czasu wolnego. Ponadto w projekcie zaplanowano organizację festynów rodzinnych promujących rodzinę i rodzicielstwo zastępcze.

13.04.2018

więcej...

 

Przygotowanie do Świąt w PCPR

Święta zbliżają się wielkimi krokami – a jak Święta, to także składanie sobie życzeń. Z tego względu 15 marca 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zebrali się wychowankowie rodzin zastępczych aby na ten czas przygotować własnoręcznie robione kartki świąteczne. Wspólna praca przyniosła efekty nie tylko w postaci kartek, ale była również doskonałą okazją do integracji środowiska rodzin zastępczych. A powstałe na tym spotkaniu prace z pewnością wywołają uśmiech, a może i nawet wzruszenie adresatów. Każda z osób samodzielnie zdecyduje kogo obdaruje takim prezentem.

16.03.2018

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
strona 5 z 56
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl