Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Spotkanie zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kościerskim na lata 2016 - 2022

W związku zakończeniem okresu obowiązywania i realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie kościerskim na lata 2004 – 2015” w dniu 16 marca 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze polityki społecznej, zajmujących się tematyką osób z niepełnosprawnością i seniorów. Spotkanie miało na celu opracowanie nowego „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kościerskim na lata 2016-2022”. Zaproszono przedstawicieli jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych, by wspólnie wypracować program, który na kolejne lata określi działania dotyczące rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych na terenie powiatu.
Pracom Zespołu przewodniczyła Pani Marzena Hinca-Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.
Na zaproszenie PCPR do współpracy nad programem odpowiedzieli przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Szpitala Specjalistycznego, Duchowieństwa, przedstawicieli Służby Zdrowia, Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz licznie przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Podczas spotkania przeprowadzono diagnozę problemów społecznych, analizę SWOT określającą mocne i słabe strony a także szanse i zagrożenia. Ponadto  wypracowano cel główny programu i określono zadania, które będą priorytetem wszystkich działań aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie trwania programu.
Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i ogromne  zaangażowania się w proces opracowywania programu.

 

18.03.2016

więcej...

 

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd – STUDENCI

Aktualności - Aktywny Samorząd dla studentów - informacje na rok 2016

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Informacje o warunkach uczestnictwa w module II zawarte są w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

 

10.03.2016

więcej...

 

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2016

Aktualności-rusza kolejna edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w związku z dalszą realizacją pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2016 osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów.

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

10.03.2016

więcej...

 

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

Z A W I A D O M I E N I E
Sąd Rejonowy w Kościerzynie  informuje, że :
w „TYGODNIU POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW„ 
tj. w dniach od 22   do 26 lutego 2016 r.
sędziowie udzielać będą bezpłatnie porad prawnych dla ofiar przestępstw  :
22 lutego 2016r.      - pok. Nr 2.09      - budynek „C”
23 lutego 2016r.      - pok. Nr   13        - budynek „A”
24 lutego 2016r.      - pok. Nr  18        - budynek „A”
25 lutego 2016r.      - pok. Nr  18        - budynek „A”
26 lutego 2015r.      - pok. Nr 4.15       - budynek „C”

Porady prawne będą udzielane w godzinach od 10.00 do 14.00

18.02.2016

więcej...

 

Wypełnij ankietę i pomóż stworzyć "Mapę zagrożeń przestępczością"

W związku z powyższym oraz w celu realizacji „Koncepcji Działań KWP w Gdańsku w ramach stworzenia Pomorskiego Badania Przestępczości”, Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Ankieta jest anonimowa i po wypełnieniu należy ją przesłać na adres e-mail Starostwa Powiatowego w Kościerzynie: starostwo@powiatkoscierski.pl lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa, ul. 3 Maja 9C. Uzyskane informacje pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby w zakresie bezpieczeństwa oraz posłużą do sporządzenia w/w „Mapy zagrożeń”.
Ankieta dostępna jest tutaj

19.02.2016

więcej...

 

Zapraszamy na uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty w dniu 11 lutego 2016 r.

Starosta Kościerski
oraz
Powiatowa Społeczna Rada
 ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszają na uroczystość wręczenia
Medali im. Matki Teresy z Kalkuty, 
która   odbędzie się  w dniu 11 lutego 2016 r.
w Hali Sportowej  „SOKOLNIA”  w Kościerzynie
Program uroczystości:
10.00-11.00   Uroczysta  Msza Święta w Parafii  pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie
11.30-14.00   Uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty

08.02.2016

więcej...

 

Debata społeczna w Domu Pomocy Społecznej Kaszub w Stawiskach

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie po raz kolejny zorganizowali debatę dla seniorów, podczas której omówiono zagrożenia występujące na terenie powiatu kościerskiego. Spotkanie odbyło się 2 lutego 2016r.  w Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach, gdzie zgromadzili się jego mieszkańcy oraz seniorzy z okolicznych miejscowości.

W spotkanie zaangażowali się: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Tomasz Radomski, funkcjonariusze: pan Piotr Kwidziński oraz pan Dawid Hering, Wójt Gminy Kościerzyna – pan Grzegorz Piechowski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej – pani Sylwia Bandosz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie – pani Barbara Ciężka oraz przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie – pani Magda Milewczyk.
Głównym celem debaty było przede wszystkim uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa. Prelegenci przybliżyli słuchaczom tematykę działania oszustów m.in. metodą "na wnuczka" i "na policjanta". Poinformowali również, jak należy postępować w przypadku zagrożenia oraz jak skutecznie można poprawić swoje bezpieczeństwo. Naczelnik Ruchu Drogowego przypomniał o bezpieczeństwie na drodze i obowiązku noszenia po zmierzchu odblasków poza terenem zabudowanym. Słuchaczom przekazano również informacje o numerach alarmowych i instytucjach pomocowych na terenie powiatu. Inicjatywa ta jest jednym z działań, które przyczyni się do uzupełnienia mapy zagrożeń na terenie powiatu kościerskiego.

10.02.2016

więcej...

 

Darmowe porady prawne

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczyna funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Więcej informacji na: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

 

20.01.2016

więcej...

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do XIII Edycji Przyznania Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty.

Nabór wniosków konkursowych odbędzie się w terminie od 13 stycznia 2016 r. do 27 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie z dopiskiem XIII Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Poniżej załączamy Regulamin Medalu oraz formularz wniosku. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie www.pcprkoscierzyna.pl
Serdecznie zachęcamy do składania wniosków.

REGULAMIN PRZYZNANIA MEDALU IM. MATKI TERESY Z KALKUTY XIII EDYCJA

WNIOSEK XIII EDYCJI PRZYZNANIA MEDALU IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

 

 

 

13.01.2016

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 25 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl