Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kościerskim na lata 2017 – 2020

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w dniu 19 października 2016r. odbyło się spotkanie instytucji zaangażowanych w realizację Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

20.10.2016

więcej...

 

Spotkanie Subregionalne w PCPR Kościerzyna

W dniu 14 października 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Dubregionalne pt.: "Reintegracja społeczna i zawodowa w kontekście współpracy podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej" ze szczególnym uwzględnieniem zadań i roli Centrów Integracji Społecznej, jako modelowej współpracy instytucji reintegracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej.

W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele: Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, Centrówi Integracji Społecznej i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z powiatów kościerskiego, chojnickiego i człuchowskiego.

Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

17.10.2016

więcej...

 

Zapraszenie pomorskich organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2016r. poz 239,395) Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017.

Formularz zgłoszeniowy

20.10.2016

więcej...

 

Trwa nabór do projektu "Dłoń - start dla młodych z niepełnosprawnością"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z Fundacją "Sprawni Inaczej" zaprasza do projektu "Dłoń - start dla młodych z niepełnosprawnością" kobiety i mężczyzn z terenu powiatu kościerskiego w wieku do 29 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które nie uczą się i nie pracują.

W projekcie oferujemy m.in.:

- wsparcie psychologa,

- wsparcie doradcy zawodowego,

- szkolenia zawodowe,

- płatny staż,

- możliwość zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie.

Rekrutacja prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. I. Krasickiego 4 pokój 21, tel. 58 686 50 05 do 28.10.2016 r. do godziny 14:00.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wypełnić dokumenty rekrutacyjne z pomocą pracownika PCPR, wystarczy zabrać ze sobą:

- dowód osobisty,

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- świadectwo szkolne,

- świadectwa pracy (jeżeli osoba zainteresowana pracowała).

11.10.2016

więcej...

 

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że Zarząd Powiatu Kościerskiego na posiedzeniu w dniu 11.10.2016 r. podjął uchwałę Nr 102/111/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu kościerskiego w drodze powierzenia zadania publicznego na lata 2017-2020.

Wszelkie informacje w sprawie konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, na stronie internetowej www.powiatkoscierski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie.

Nazwa zadania: prowadzenie na terenie Powiatu Kościerskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu powiatowym przeznaczonego dla 37 mieszkańców – osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

Okres realizacji zadania: ustala się od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Termin składania oferty: do dnia 7 listopada 2016 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie PCPR, przy ul. Krasickiego 4 (pokój nr 18).

Forma składania oferty: w formie pisemnej, w zaklejonej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu kościerskiego w drodze powierzenia zadania publicznego na lata 2017-2020”.
Oferty zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Wybór ofert: nastąpi najpóźniej do dnia 20 grudnia 2016 r.

Wzór oferty

 

17.10.2016

więcej...

 

Pomoc prawna dla rodzin zastępczych

Dnia 7 października 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zorganizował szkolenie dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
Szkolenie swym zakresem obejmowało tematykę prawa rodzinnego.
Rodziny mogły przybliżyć sobie zagadnienia z zakresu praw: rodziców biologicznych, opiekunów prawnych i rodzin zastępczych. Ponadto poruszono temat świadczeń alimentacyjnych, umocowań prawnych rodzin zastępczych, stosowanych wniosków do Sądu dotyczących umieszczonych w ich rodzinach dzieci.
Spotkanie z prawnikiem zostało zorganizowane w ramach kampanii „Dajmy siebie innym”  i miało głównie na celu podnoszenie  kompetencji rodzin zastępczych.

10.10.2016

więcej...

 

"On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych"

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową - "On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych", która odbędzie się 15 października w godz. 10:00 - 14:00 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Konferencja jest bezpłatna. Adresowana jest natomiast do przedstawicieli grup zawodowych ( z terenu województwa pomorskiego) mających kontakt z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami, jak również studentów.

Więcej informacji na stronie konferencji:

http://rops.pomorskie.eu/o-konferencji

 

30.09.2016

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 23 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl