Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 27 października 2016 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.

W spotkaniu uczestniczyły będą także rodziny zastępcze należące do Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych "Dolina Tęczy", dlatego będzie to również okazja do zaplanowania kolejnych działań tej organizacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze!

24.10.2016

więcej...

 

Dobre praktyki i sieciowanie instytucji

„Dialog na rzecz dziecka jako element skutecznej współpracy służb działających w obszarze wsparcia dziecka i rodziny” – pod takim hasłem odbyła się konferenja, której inicjatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Konferencja, która miała miejsce w dniu 21 października 2016 r. była jednocześnie kontynuacją rozpoczetej we wrześniu Kampani Na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie kościerskim, pod hasłem: „Dajmy siebie innym”.

24.10.2016

więcej...

 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kościerskim na lata 2017 – 2020

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w dniu 19 października 2016r. odbyło się spotkanie instytucji zaangażowanych w realizację Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

20.10.2016

więcej...

 

Spotkanie Subregionalne w PCPR Kościerzyna

W dniu 14 października 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Dubregionalne pt.: "Reintegracja społeczna i zawodowa w kontekście współpracy podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej" ze szczególnym uwzględnieniem zadań i roli Centrów Integracji Społecznej, jako modelowej współpracy instytucji reintegracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej.

W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele: Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, Centrówi Integracji Społecznej i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z powiatów kościerskiego, chojnickiego i człuchowskiego.

Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

17.10.2016

więcej...

 

Zapraszenie pomorskich organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2016r. poz 239,395) Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017.

Formularz zgłoszeniowy

20.10.2016

więcej...

 

Trwa nabór do projektu "Dłoń - start dla młodych z niepełnosprawnością"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z Fundacją "Sprawni Inaczej" zaprasza do projektu "Dłoń - start dla młodych z niepełnosprawnością" kobiety i mężczyzn z terenu powiatu kościerskiego w wieku do 29 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które nie uczą się i nie pracują.

W projekcie oferujemy m.in.:

- wsparcie psychologa,

- wsparcie doradcy zawodowego,

- szkolenia zawodowe,

- płatny staż,

- możliwość zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie.

Rekrutacja prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. I. Krasickiego 4 pokój 21, tel. 58 686 50 05 do 28.10.2016 r. do godziny 14:00.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wypełnić dokumenty rekrutacyjne z pomocą pracownika PCPR, wystarczy zabrać ze sobą:

- dowód osobisty,

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- świadectwo szkolne,

- świadectwa pracy (jeżeli osoba zainteresowana pracowała).

11.10.2016

więcej...

 

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że Zarząd Powiatu Kościerskiego na posiedzeniu w dniu 11.10.2016 r. podjął uchwałę Nr 102/111/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu kościerskiego w drodze powierzenia zadania publicznego na lata 2017-2020.

Wszelkie informacje w sprawie konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, na stronie internetowej www.powiatkoscierski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie.

Nazwa zadania: prowadzenie na terenie Powiatu Kościerskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu powiatowym przeznaczonego dla 37 mieszkańców – osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

Okres realizacji zadania: ustala się od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Termin składania oferty: do dnia 7 listopada 2016 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie PCPR, przy ul. Krasickiego 4 (pokój nr 18).

Forma składania oferty: w formie pisemnej, w zaklejonej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu kościerskiego w drodze powierzenia zadania publicznego na lata 2017-2020”.
Oferty zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Wybór ofert: nastąpi najpóźniej do dnia 20 grudnia 2016 r.

Wzór oferty

 

17.10.2016

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 19 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl