Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

„JAK FENIKS Z POPIOŁU” – czerwcowa relacja z realizacji projektu.

Mija już czwarty miesiąc realizacji projektu. Był to intensywny czas zajęć i spotkań dla  dzieci, rodziców i opiekunów - uczestników projektu. W ramach aktywnych form integracji       społecznej odbyły się zajęcia z terapii  ruchem i choreoterapii. Zajęcia z psychologiem pozwalają dzieciom rozwijać kreatywność, uczą umiejętności komunikacji,  autoprezentacji i przedsiębiorczości. Rozwijają inwencję twórczą, uczą pracy w grupie, nawiązywania kontaktów, podnoszą i odbudowują u dzieci własną samooceną. W ramach form integracji społecznej odbył się pierwszy z trzech warsztatów „kreatywnej kuchni” gdzie dzieci uczyły się, iż przygotowywanie posiłków może być świetną zabawą. 
W ramach aktywnych form aktywizacji społecznej 30 uczestników brało udział w pierwszej wycieczce do Centrum Nauki EKSPERYMENT w Gdyni. Uczestnicy projektu wraz  z dorosłymi korzystają ze wszystkich form wsparcia specjalistycznego. Psycholog, prawnik i lekarz psychiatra mają „pełne ręce roboty”. Zainteresowanie tą formą pomocy jest duże, a to znaczy, że założenia projektu były trafne. Tak duże zainteresowanie ukazało jak niewystarczająca była do tej pory ta forma pomocy i jak jest ona nieodzowna na co dzień w pracy i opiece nad dziećmi.
Opiekunowie w ramach podnoszenia kompetencji zawodowych kontynuowali warsztaty  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Młodzież realizująca plany usamodzielnienia zdobywała wiedzę od mentora, który przekazuje doświadczenia własne.
Niespodzianką dla uczestników były przygotowane upominki dla osób najbardziej aktywnych. Stowarzyszenie poza projektem z własnych środków zakupiło upominki, za co bardzo dziękujemy.
Uczestników czeka w lipcu jeszcze wycieczka. Potem chwilę wytchnienia, aby następnie spotykać się we wrześniu i kontynuować zajęcia. Życzymy wszystkim uczestnikom projektu spokojnych i miłych wakacji.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych współfinansowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

04.07.2017

więcej...

 

Rekrutacja do projektu – „CZAS NA ZMIANĘ”


NR RPPM.06.01.02-22-0104/16

TEB Edukacja wraz z Fundacją AKME realizuje projekt pt. „Czas na zmianę” w ramach Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym min. 115 osób (69K/46M) ze 135 Uczestników Projektu (81K/54M).
Czas realizacji projektu: 31.03.2017 r. – 30.01.2019 r.
Projekt skierowany jest do 135 (81K/54M) osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego teren woj. pomorskiego w tym wyłącznie powiaty: starogardzki, słupski, kościerski, człuchowski, chojnicki, bytowski.
Uczestnikiem/czką projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki:
1. jest osobą w wieku 18 – 64 lata
2. jest osobą z niepełnosprawnościami
3. jest osobą zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. pomorskim na terenie gminy: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępnice, Potęgowo, Smołdzino, Stara Kiszewa, Czarne , Debrzno, Koczała, Przechlewo, Brusy, Chojnice, Czersk, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie
4. jest osobą pozostająca bez pracy - bierna zawodowo
5. jest osobą o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu zaplanowano wsparcie Uczestników Projektu, poprzez następujące działania:
• opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
• poradnictwo psychospołeczne w formie grupy wsparcia
• warsztaty terapeutyczne
• indywidualne poradnictwo psychologiczne
• indywidualne poradnictwo zawodowe
• szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych – stypendium szkoleniowe
• 3 – m-czne płatne staże 1350 zł/netto
• indywidualne pośrednictwo pracy
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, a uczestnik projektu otrzymuje:
• Indywidualną Ścieżka Reintegracji
• możliwość zwrotu kosztów dojazdu
• możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną
• stypendium szkoleniowe i stażowe
• szansę na podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych
• wsparcie w zakresie poszukiwania pracy
Więcej informacji o projekcie (regulamin uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy) znajduje się na stronie internetowej http://www.efs.teb.pl/czas_zmiany/
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie formularza rekrutacyjnego na adres biura:
BIURO PROJEKTU FUNDACJA AKME Centrum Biznesu SZWARC (pok. 28), ul. Rycerska 5, 83-200 Starogard Gdański (z dopiskiem „formularz rekrutacyjny”).
Koordynator projektu: Anna Włodkowska, e-mail: aanna.wlodkowska@wp.pl , tel. 601-838-279

28.06.2017

więcej...

 

PFRON realizuje pilotażowy program "ABSOLWENT"

Celem programu jest – umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej co przyczyni się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Adresaci programu:
1. Szkoły wyższe
2. Organizacje pozarządowe,
3. Partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi.
Pomoc obejmuje następujące formy wsparcia:
1. Obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnych ścieżek kariery zawodowe,
2. Obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez:
3. zdobycie uprawnień zawodowych,
4. ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
5. odbycie stażu aktywizacyjnego.
6. Obszar C – wsparcie zatrudnienia lub samo zatrudnienia.
Wnioski rozpatrzone pozytywnie są realizowane i rozliczane w Oddziałach PFRON.
Wnioski należy składać do dnia 30 czerwca 2017 roku w siedzibie biura PFRON lub wysłać na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II nr 13
00-828 Warszawa
Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-abso
Ponadto informacje na temat zasad w/w programu udzielane są w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184 oraz telefonicznie nt. te. (58) 350 -05-32, 350-05 -35, 350 -05-42.

14.06.2017

więcej...

 

I Biesiada Seniorów Gminy Kościerzyna

10 czerwca w Garczynie odbyła się I Biesiada Seniorów Gminy Kościerzyna, której organizatorem był Zespół ds. Seniorów we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz powiatu.

12.06.2017

więcej...

 

Oddział Pomorski PFRON informuje -„PRACA – INTEGRACJA”

Oddział Pomorski PFRON informuje iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację pilotażowego programu  „PRACA – INTEGRACJA”
Celem programu jest – podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, co w przypadku Pracodawcy zobowiązanego do wpłat obowiązkowych na Fundusz spowoduje obniżenie ich wysokości, natomiast w przypadku osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% zwolnienie z tych opłat zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz.2046).
Podmioty uprawnione do udziału w programie:
• Przedsiębiorstwa, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej co najmniej 25 etatów 9w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy,
• Organizacje pozarządowe, które na zlecenie PFRON będą realizowały zadania publiczne w formie powierzenia , w rozumieniu art. 11 ust1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegające na zrekrutowaniu, przygotowaniu do zatrudnienia oraz wspomaganiu w czasie zatrudnienia u danego pracodawcy adresata programu.
Adresatem programu – jest osoba niepełnosprawna pozostająca bez zatrudnienia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszająca gotowość do zatrudnienia, na rzecz której prowadzone będą przez organizację pozarządową działania aktywizacyjne. Podstawą tych działań będzie Indywidualny Budżet Osoby Niepełnosprawnej.
Dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte koszty ponoszone przez organizację pozarządową (Oferent NGO) dotyczące:
1. rekrutacji pracowników i rozpoznanie potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
2. uzyskanie przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych;
3. zniwelowanie barier umożliwiających podjęcie zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy (w tym m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienie asystenta lub trenera pracy, dojazdów do pracy);
4. dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej;
5. wykorzystanie innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.
Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się pod adresem:http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-prac/3908,Procedury-realizacji-pilotazowego-programu-PRACA-INTEGRACJA.html
Ponadto informacje na temat zasad w/w programu udzielane są w siedzibie Oddziału pomorskiego PFRON w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184 oraz telefonicznie nr. tel. (58) 350-05-44, 350-05 -02, 350-05-01

08.06.2017

więcej...

 

Zakończone szkolenie dla spokrewnionych rodzin zastępczych

Dnia 07.06.2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zakończyło się szkolenie dla piętnastu osób, które stanowią spokrewnione rodziny zastępcze. Biorące udział w zajęciach rodziny miały okazję pogłębienia swoich umiejętności opiekuńczych i wychowawczych, które umożliwią im w dalszym procesie prawidłowe sprawowanie pieczy nad powierzonymi im dziećmi. Zajęcia prowadzone były przez trenerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

07.06.2017

więcej...

 

MOC ŻYCZEŃ Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

SZANOWNI RODZICE ZASTĘPCZY


30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności. 
Przyjęli Państwo pod swój dach dzieci dając, im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.
Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.
Życzy Dyrektor wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

 

29.05.2017

więcej...

 

Działania w ramach projektu "JAK FENIKS Z POPIOŁU"

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych realizuje projekt „Jak Feniks z popiołu”. Dzięki temu rodzice, dzieci i ich opiekunowie korzystają już z różnych form wsparcia specjalistów, które są obecnie dostępne w pełnym zakresie. Również kolejne etapy z zakresu aktywnych form integracji i aktywizacji społecznej są na bieżąco wdrażane – po terapii ruchem i choreoterapii debiutowały warsztaty sztuki użytkowej i wyjścia do kina. 

 

25.05.2017

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 17 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl