Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Oferta dla osób bezrobotnych od 15 roku życia

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS zaprasza osoby bezrobotne, które ukończyły 15 rok życia do udziału w projekcie. W ofercie dla osób z terenu powiatu kościerskiego znajduje się: diagnoza psychologiczna, diagnoza psychospołeczna, diagnoza prawna, pomoc psychoterapeutyczna, trening psychospołeczny oraz coaching rozwojowy, grupowe warsztaty coachingowe, pomoc prawna oraz wsparcie zawodowe poprzez badanie kompetencji.

Punkt konsultacyjny w Kościerzynie znajduje się na ul. Świętojańskiej 5. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 692 113 235.

Szczegółowe informacje również na plakacie poniżej.

11.05.2018

więcej...

 

Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Szansa - Start Gdańsk" w dniach 07 - 08.06.2018 r. organizuje Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny - Festiwal Rzutów dla Osób Niepełnosprawnych. Zawody odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo - Rehabilitacyjnym "Mausz" w Ostrów Mausz 12, 83-320 Sulęczyno.

Udział w zawodach, zakwaterowanie i wyżywienie są nieodpłatne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na ww. imprezę sportową. Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełnione dokumenty. Serdecznie zapraszamy do udziału oraz prosimy o wcześniejsze przesyłanie zgłoszeń, tak abyśmy mogli organizując imprezę sprostać Państwa oczekiwaniom.

Regulamin, program minutowy, konkurencje sportowe (opis), oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz kartę zgłoszenia załączeniu poniżej. Wypełnione dokumenty wraz z kopiami orzeczeń o niepełnosprawności poszczególnych uczestników prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2018 r., na adres e mail: biuro@szansa-gdansk.pl Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych należy wydrukować z zał. pliku, wypełnić i przekazać oryginał do biura zawodów, przed rozpoczęciem imprezy sportowej.

Na wszelkie pytania odpowiemy pod nr tel. 58 300 00 08.

www.szansa-mausz.org

Karta zgłoszeniowa

Konkurencje Miting LA 2018

Konkurencje Miting LA 2018-1

Oświadczenie

Program imprezy

Regulamin Miting LA 2018

17.05.2018

więcej...

 

11.05.2018

więcej...

 

„Asystent” osoby z niepełnosprawnością

W lutym bieżącego roku w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa z Fundacją „Sprawni Inaczej” na dofinansowanie projektu „Asystent” w ramach rozwoju usług społecznych w województwie pomorskim. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Wartość projektu wynosi 365 987 zł. Będzie on realizowany w ościennych gminach Powiatu: Bytowie i Miastku oraz gminach naszego Powiatu: Starej Kiszewie i Liniewie. Powiat kościerski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zostało jednym z partnerów projektu, który jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu to kwiecień 2018 do lipca 2019 roku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych oraz zintegrowanych usług społecznych świadczonych w środowisku osób z niepełnosprawnością. Projekt „Asystent” zakłada wsparcie 20-stu osób z niepełnosprawnością podczas rozwiązywania codziennych problemów. Asystent to taki przyjaciel, który doradzi osobie z niepełnosprawnością, jak zachowywać się w różnych sytuacjach, nie będzie Jej jednak w realizacji tych zadań wyręczał. Z kolei opiekunom osób z niepełnosprawnością zostanie zapewniona możliwość integracji. Podczas spotkań nastąpi wymiana doświadczeń i szansa zdobycia dodatkowej wiedzy. W projekcie przewidziano również wsparcie psychologa, psychiatry i prawnika.

13.04.2018

więcej...

 

Konkurs "Pomorskie dla Seniora"

Zachęcamy Państwa do udziału w  Konkursie  o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”.
Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora i Samorządu podejmującego szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów.
Konkurs trwa od dnia 25 kwietnia do dnia 10 maja 2018r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2018r.
W Konkursie mogą uczestniczyć:
W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: osoby powyżej 60 roku życia,  z terenu Województwa Pomorskiego, wyróżniające się w sposób szczególny i zasłużony dla społeczności senioralnej,
W kategorii Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów: jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.
Zgłoszenia kandydatur
Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i samorządy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.
Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:
a)    jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego,
b)   organizacje pozarządowe z terenu województwa pomorskiego zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów,
c)    osoby fizyczne – mieszkańcy województwa pomorskiego.
Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 10 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Regulamin konkursu

Zgłoszenie do Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

30.04.2018

więcej...

 

„Uwierz w siebie - kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze Powiatu Kościerskiego”

Pod taką nazwą Powiat kościerski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie rozpoczyna w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizację dwuletniego projektu skierowanego na rodziny i dzieci w tym rodziny zastępcze. ZHP jest partnerem wiodącym w realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została podpisana 12 kwietnia 2018 roku. Działania projektowe zaplanowano w oparciu o analizę lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne na rzecz mieszkańców terenów o ponadprzeciętnym wykluczeniu społecznym w powiecie kościerskim uwzględniając partycypację różnorodnych podmiotów społeczności lokalnej i wielosektorowe partnerstwo – formalne i nieformalne, tj. włączanie do realizacji projektu innych jednostek samorządu terytorialnego np. Starostwa Powiatowego, jednostek pomocy społecznej (MOPS, GOPS-y) i instytucji administracji publicznej z terenu powiatu. Projekt obejmie gminę miejską i wiejską Kościerzyna, gminę Stara Kiszewa, Lipusz, Dziemiany i Nową Karczmę. W Kościerzynie powstanie Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. W ośrodku dzieci otrzymają pomoc pedagogiczną i psychologiczną Działania w ramach projektu zakładają wspieranie rodziny w jej funkcjonowaniu i właściwym wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka w oparciu o Indywidualny Plan Rozwoju. Również działania projektowe obejmą rodziny zastępcze z całego Powiatu kościerskiego. Projekt zakłada prowadzenie deinstytucjonalizowanych usług społecznych prowadzonych w środowisku lokalnym tj. najbliżej osób potrzebujących wsparcia. Działania o charakterze profilaktycznym, głównie w ramach tzw. pracy podwórkowej zajęcia animacyjne, zbiórki zuchowe i harcerskie, atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci, młodzieży, ale i innych członków ich rodzin, będą służyć tzw. wczesnej profilaktyce środowiskowej – tj. zapobieganiu i ograniczaniu występowania dysfunkcji zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz działania wspierające ich rodziny. Nie zabraknie pomocy specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedy, dietetyka lub innych) według potrzeb wynikających z utworzonego Indywidualnego Programu Rozwoju. Poza wsparciem specjalistycznym, projekt zakłada warsztaty dla rodziców, których celem jest zwiększenie kompetencji społecznych i rodzicielskich. Tematyka warsztatów będzie dobierana zgodnie z planami rozwoju. Ponadto zakłada się wyjazdy edukacyjno-integracyjne wspólnie z dziećmi, spotkania integracyjne, które będą miały za zadanie pokazać rodzinom aktywny sposób świętowania świąt i ważnych wydarzeń rodzinnych. W spotkaniach uczestniczyć będą rodziny biologiczne i zastępcze, szczególnie zapraszani będą rodzice biologiczni, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Zakłada się również organizację imprez turystycznych w ramach profilaktyki czasu wolnego. Ponadto w projekcie zaplanowano organizację festynów rodzinnych promujących rodzinę i rodzicielstwo zastępcze.

13.04.2018

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 11 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl