Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Centrum Organizacji Pozarządowych - Ważne dla stowarzyszeń

ZBIÓRKI PUBLICZNE -WAŻNE

ZBIÓRKI PUBLICZNE
W myśl ustawy z 14 marca 2014 r. zniesiony został obowiązek uzyskania pozwolenia!
Warunkiem przeprowadzenia zbiórki publicznej jest jej zgłoszenie w portalu zbiórek publicznych: www.zbiórki.gov.pl

Najważniejsze zmiany w prawie o zbiórkach publicznych
Ustawa z 14 marca 2014 r. zastępuje ustawę z roku 1933, która wymagała, by na każdą formę zbierania pieniędzy
na cel publiczny uzyskać zgodę urzędową.
Co się zatem zmienia?
• Zbiórki elektroniczne – np. przelewy – nie wymagają one ani pozwolenia na zbiórkę, ani zgłoszenia. W tym wypadku przejrzystość i możliwość sprawdzania zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany).
• W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów organizatorzy zbiórek zgłaszają swoje zbiórki na portalu, tu też publikują sprawozdanie ze zbiórki, zawierające dane o tym,
ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano.
• Informacje gromadzone na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL przeznaczone są dla wszystkich obywateli i są źródłem informacji
o organizatorach. Stanowią pomoc przy podejmowaniu decyzji w sprawie wsparcia konkretnych akcji. Dzięki temu każdy obywatel ma bezpośredni dostęp do informacji o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował środki.
• Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy będą obowiązywały nadal – te zbiórki organizatorzy mają obowiązek rozliczyć przed odpowiednimi urzędami na starych zasadach.
Szczegóły zmiany
Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu środków, a darczyńca pozostaje anonimowy.
ZBIÓRKA W FORMIE WPŁAT NA KONTO
Zbiórka funduszy w formie przelewów na konto nie wymaga zgłoszenia zbiórki publicznej – przepływ pieniędzy jest rejestrowany, w związku z tym taka forma zbiórki nie będzie podlegała regulacjom nowej ustawy o zbiórkach publicznych
(Uwaga: zbiórka na cele inwestycyjne może podlegać przepisom regulującym inwestycje finansowe).
ZBIÓRKA W FORMIE ZBIERANIA OFIAR W GOTÓWCE LUB W NATURZE, ORGANIZOWANA
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Ustawa z 14 marca 2014 r. znosi obowiązek „pozwoleń” na zbiórkę publiczną - zastępuje je prostymi zgłoszeniami na portalu ZBIORKI.GOV.PL
Publikacja na portalu następuje w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni roboczych
– dla zgłoszenia tradycyjną pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Obsługujący portal urzędnicy MAC sprawdzają zgłoszenia pod względem formalnym.
Zniesiona została opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek (82 PLN od zbiórki) oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA PORTALU Z UŻYCIEM EPUAP
Do zgłoszenia zbiórki elektronicznie potrzebne jest odpowiednie uwierzytelnienie. Może to być certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub  profil zaufany (bezpłatny). Założenie profilu na portalu ePUAP.gov.pl wymaga jednorazowego potwierdzenia w urzędzie skarbowym, oddziale ZUS lub NFZ.
Profil zaufany potrzeby jest oczywiście nie organizacji/fundacji, ale osobie upoważnionej przez organizatora zbiórki do jej zgłoszenia. Ten profil przyda się także do załatwiania innych spraw urzędowych drogą elektroniczną.
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ ZBIÓRKĘ OFIAR W GOTÓWCE LUB W NATURZE?

1. Organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dn. 24 kwietnia 20103 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 20103 r.  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
3. Komitet społeczny, który mogą założyć co najmniej trzy osoby fizyczne, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy
z dn. 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

NA JAKIE CELE MOŻNA ZBIERAĆ OFIARY W GOTÓWCE LUB W NATURZE?
Cel ten musi mieścić się w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz na cele religijne.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000498
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych -
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000833

 

21.01.2015

więcej...

 

PORTAL ZBIÓRKI.GOV.PL

PORTAL ZBIÓRKI.GOV.PL

Portal Zbiórki.gov.pl jest miejscem, gdzie organizatorzy zbiórek publicznych informują o swoich inicjatywach, o tym, jak je przeprowadzili i jak je rozliczyli. Informacje te są dostępne dla każdego.

Portal ten służyć ma łatwemu dostępowi obywateli do informacji dotyczących zarówno zbiórek aktualnie prowadzonych, jak i zbiórek zakończonych (do 10 lat wstecz).
DLA OBYWATELI
Na portalu można znaleźć informacje nt. konkretnej zbiórki i jej organizatora. Z informacji zamieszczonych na portalu możemy dowiedzieć się, ile udało się zebrać oraz w jaki sposób zostały spożytkowane zebrane ofiary. Portal oferuje także wiele przydatnych funkcjonalności obywatelom i organizacjom zainteresowanym dobroczynnością. Korzystając z wyszukiwarki, można odszukać zbiórki o określonych cechach (np. takim samym celu). Dodatkowo, portal pozwala tworzyć wykresy i zestawienia.
Wszystko to służyć ma transparentności i budowaniu zaufania pomiędzy organizatorami zbiórek i darczyńcami.
DLA ORGANIZATORÓW ZBIÓREK PUBLICZNYCH
Portal służy do zgłaszania zbiórek – jest miejscem, do którego można odsyłać zainteresowanych daną zbiórką publiczną.
W przeznaczonej dla organizatorów części portalu można znaleźć formularze zgłoszenia i sprawozdań, instrukcje, porady. 
Portal jest też narzędziem wspierającym rozliczanie ze zbiórek. Na portalu prezentowane są informacje dotyczące wymaganego terminu składania sprawozdań. System wysyła też do organizatorów przypomnienia o konieczności terminowego rozliczenia się.
Organizator może składać dokumenty dotyczące zbiórek drogą elektroniczną i w postaci papierowej.
DROGA ELEKTRONICZNA
Rekomendujemy zgłaszanie i rozliczanie zbiórek drogą elektroniczną, m.in. dlatego, że będzie obsłużone szybciej. Składanie sprawozdań elektronicznie jest też wygodniejsze oraz łatwiejsze dla organizatora (wbudowane w formularz podpowiedzi pomogą odpowiednio wypełnić dokument). Zgłoszenia i sprawozdania są składane przez konto na ePUAP. W celu zgłoszenia zbiórki za pomocą formularza elektronicznego należy przejść do sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę elektronicznie”,
który przekieruje nas do strony logowania na ePUAP. Szczegółowe informacje w pliku: „Zgłoszenie na ePUAP – instrukcja”.
FORMULARZ PAPIEROWY
Zbiórki można zgłaszać również za pomocą formularza papierowego - wysyłając formularz drogą tradycyjną, pocztową. Formularz można pobrać na portalu Zbiórki.gov.pl, w sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę papierowo”. Dostępne są tu także formularze sprawozdawcze – można je wydrukować, wypełnić i wysłać do MAC pocztą – a obsługujący portal urzędnicy wprowadzą go na stronę. Szczegółowe informacje w pliku: „Zgłoszenie papierowo – instrukcja”.

W sekcji „Jak prawidłowo zgłosić lub rozliczyć zbiórkę” organizatorzy znajdą instrukcje i porady, dotyczące procedur zgłaszania zbiórek, sprawozdawczości, zakładania profilu zaufanego itp.

21.01.2015

więcej...

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ, ABY ZGŁOSIĆ ZBIÓRKĘ?

WYMAGANE DOKUMENTY

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ, ABY ZGŁOSIĆ ZBIÓRKĘ?
Portal zbiórek zawiera informacje o wszystkich zbiórkach publicznych prowadzonych na terenie kraju, zgłoszonych
przez organizatorów. Do przeprowadzenia zbiórki wystarczy poprawnie wypełnione zgłoszenie (w zależności od sytuacji dodatkowo akt założycielski komitetu społecznego lub pełnomocnictwo do reprezentowania). Dane zawarte w zgłoszeniu
są zamieszczane na portalu zbiórek, dzięki czemu każdy będzie mógł sprawdzić, kto prowadzi (prowadził lub zamierza prowadzić) zbiórkę i na jaki cel.
Zgłoszenie zbiórki publicznej należy doręczyć w postaci elektronicznej lub papierowej do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Po weryfikacji formalnej dane w nim zawarte zostają zamieszczone na portalu zbiórek. W zależności od rodzaju organizatora doręcza się:
• zgłoszenie zbiórki publicznej;
• akt założycielski komitetu społecznego;
• pełnomocnictwo.
ORGANIZACJA PROWADZĄCA ZBIÓRKĘ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ OSOBĘ NA PODSTAWIE DANYCH REJESTROWYCH
Zgłoszenie zbiórki publicznej
Organizacja doręcza wyłącznie zgłoszenie. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki jest weryfikowana
na podstawie wpisu do KRS lub innego rejestru, właściwego dla typu organizacji, która dokonuje zgłoszenia (np. rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji).
Obowiązkiem organizatora jest dbanie o to, żeby dane zawarte w KRS lub innym rejestrze były aktualne. Jeśli uprawnionymi
do reprezentowania organizacji jest więcej osób, wówczas wszystkie te osoby muszą podpisać zgłoszenie.
ORGANIZACJA PROWADZĄCA ZBIÓRKĘ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA
Zgłoszenie zbiórki publicznej + pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
Organizacja doręcza zgłoszenie i kopię pełnomocnictwa. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki
jest weryfikowana na podstawie dołączonej kopii pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa trzeba dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (17 PLN) chyba, że organizacja korzysta ze zwolnienia z tej opłaty. Obowiązkiem organizatora jest dbanie
 o to, żeby dane osoby uprawnionej do reprezentowania zawarte w zgłoszeniu i pełnomocnictwie były zgodne.
KOMITET SPOŁECZNY
Zgłoszenie zbiórki publicznej + akt założycielski
Komitet społeczny doręcza zgłoszenie i akt założycielski. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki
jest weryfikowana na podstawie danych zawartych w akcie założycielskim.
Obowiązkiem organizatora jest dbanie o to, żeby dane osoby uprawnionej do reprezentowania zawarte w zgłoszeniu i akcie założycielskim były zgodne.

21.01.2015

więcej...

 

ZGŁOSZENIE LUB ROZLICZENIE ZBIÓRKI DROGĄ PAPIEROWĄ

ZGŁOSZENIE LUB ROZLICZENIE ZBIÓRKI DROGĄ PAPIEROWĄ


JAK ZGŁOSIĆ ZBIÓRKĘ LUB SPRAWOZDANIE ELEKTRONICZNIE NA EPUAP?

1. Formularze zgłoszenia zbiórki, aktu założycielskiego Komitetu i sprawozdania (wraz z komentarzem pomocniczym) można pobrać na portalu Zbiórki.gov.pl, w sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę papierowo”.
2. Należy wypełnić odpowiedni formularz, a następnie dostarczyć pocztą lub osobiście na adres
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Zgłaszając zbiórkę w postaci papierowej organizator powinien zwrócić uwagę na:
1. Odpowiednie wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych formularza. W przypadku niekompletnego wypełnienia wniosku, organizator będzie wzywany do uzupełnienia dokumentu. W konsekwencji, nie będzie mógł rozpocząć zbiórki publicznej.
2. Podpis dokumentu przez osobę do tego uprawnioną. Ministerstwo weryfikuje, czy osoba zgłaszająca zbiórkę danej organizacji jest uprawniona do jej reprezentacji. Jeśli nie jest uprawniona na podstawie danych rejestrowych (KRS lub inny rejestr) do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo. Więcej informacji
na ten temat znajduje się w sekcji „Jak prawidłowo zgłosić lub rozliczyć zbiórkę”, w artykule „Zgłoszenie zbiórki - wymagane dokumenty”.
3. Planowaną datę rozpoczęcia zbiórki. W przypadku zbiórek zgłaszanych w postaci papierowej, Ministerstwo ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie dokumentu. Zbiórka może rozpocząć się dopiero po publikacji informacji ze zgłoszenia na portalu zbiórek publicznych.
4. Terminowe i staranne wypełnianie sprawozdań z przeprowadzonej zbiórki oraz ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „jak prawidłowo zgłosić lub rozliczyć zbiórkę”, w artykule „zbiórki publiczne - sprawozdawczość”.

21.01.2015

więcej...

 

ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIE LUB ROZLICZENIE ZBIÓRKI

 

ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIE LUB ROZLICZENIE ZBIÓRKI

DLACZEGO WARTO ZGŁASZAĆ I ROZLICZAĆ ZBIÓRKI ELEKTRONICZNIE?

• Organizator zbiórki oszczędzi czas i pieniądze. Zbiórkę można zgłosić w dowolnym momencie, z dowolnej lokalizacji - wystarczy dostęp do Internetu.
• Wniosek zgłoszony elektronicznie zostanie szybciej rozpatrzony -  do 3 dni roboczych, przesłany papierowo
- do 7 dni roboczych.
• Organizator dostanie potwierdzenie, że wysłany przez niego dokument dotarł do Ministerstwa.
• Dzięki komentarzom  i podpowiedziom, wbudowanym w formularze elektroniczne, łatwiej jest poprawnie wypełnić dokument.
JAK ZGŁOSIĆ ZBIÓRKĘ LUB SPRAWOZDANIE ELEKTRONICZNIE NA EPUAP?

1. Do złożenia zgłoszenia lub sprawozdania ze zbiórki publicznej niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Profil zaufany/certyfikat powinny posiadać wszystkie osoby podpisujące dany dokument (osoba uprawniona do reprezentowania organizatora i wszyscy członkowie komitetu społecznego). Instrukcja pozyskiwania profilu zaufanego znajduje się na portalu zbiórek publicznych, w sekcji „Jak prawidłowo zgłosić lub rozliczyć zbiórkę?”.
2. Należy kliknąć w link dostępny na portalu zbiórek publicznych w sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę elektronicznie”. Link przekieruje do właściwej usługi. 
3. Należy wybrać odpowiedni formularz (zgłoszenie zbiórki publicznej, sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej, sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar) klikając „przejdź do formularza”.
4. Należy wypełnić wybrany formularz. Pomagać w tym będą podpowiedzi i komentarze do poszczególnych pól.
5. Bardzo ważne jest, żeby formularz podpisała osoba do tego uprawniona. Bez tego niemożliwe będzie skuteczne złożenie zgłoszenia czy sprawozdania. Dlatego należy wypełnić odpowiednimi danymi sekcję osoby uprawnionej do reprezentacji. Jeśli w przypadku danej osoby wymagane jest pełnomocnictwo, należy załączyć skan tego pełnomocnictwa do formularza.
6. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych na dole formularza pojawi się przycisk
„zapisz i przejdź dalej”.  Należy w niego kliknąć.
7. Pojawia się strona umożliwiająca podgląd wypełnionych danych oraz podpisanie dokumentu profilem zaufanym lub certyfikatem. Należy zweryfikować poprawność danych (jeśli nie są poprawne można wrócić do widoku formularza poprzez kliknięcie przycisku „wstecz”, a po wprowadzeniu poprawek użyć ponownie przycisku „Zapisz i przejdź dalej”, by powrócić do podglądu dokumentu).
8. Jeśli dokument będzie podpisywany profilem zaufanym należy wybrać przycisk „podpisz profilem zaufanym”. Pojawia się informacja o profilu zaufanym użytkownika. Następnie należy kliknąć przycisk
„użyj tego profilu do podpisu”. Kolejny krok to podanie kodu autoryzującego, który osoba podpisująca dostanie na nr telefonu albo na adres e-mail (w zależności od wybranego kanału autoryzacji).
Następnie należy nacisnąć przycisk „zatwierdź”.
9. Pojawia się informacja, że dokument został podpisany. Trzeba kliknąć przycisk „dalej”.
10. Pojawia się strona umożliwiająca wysłanie dokumentu. Jeśli dokument nie będzie już podpisywany
przez inne osoby, należy nacisnąć przycisk „wyślij” (przejdź do pkt 19).
11. Natomiast jeśli dokument ma być podpisany przez inne osoby, osoba która podpisała dokument naciska przycisk „wyjdź i zapisz”.
12. Dokument zapisuje się na koncie w folderze „robocze”.
13. Kolejna osoba, która chce podpisać dany dokument loguje się na konto, na którym znajduje się podpisany dokument, a więc na konto do którego dodał je administrator (zobacz dalej „Jak umożliwić podpisywanie zgłoszenia lub sprawozdania na ePUAP przez kilka osób?”). Następnie naciska przycisk „moje konto” (przycisk znajduje się w górnej części ekranu).
14. Następnie należy przejść do folderu „robocze” (folder znajduje się po lewej stronie ekranu), odnaleźć właściwy dokument i otworzyć go naciskając przycisk „ Chcę otworzyć dokument w trybie podglądu”.
15. Po otwarciu dokumentu, należy kliknąć w przycisk „Podpisz profilem zaufanym”, a następnie w przycisk „użyj tego profilu zaufanego”.
16. Kolejny krok to podanie kodu autoryzującego, który osoba podpisująca dostatnie na nr telefonu albo
na adres e-mail (w zależności od wybranego kanału autoryzacji). Następnie należy nacisnąć przycisk „zatwierdź”.
17. Jeśli dokument ma być podpisany przez kolejne osoby, każda z nich wykonuje czynności określone
w pkt 11-18. Ostatnia osoba wysyła dokument do MAC, klikając przycisk „wyślij”.
18. Po pozytywnej weryfikacji, informacje z dokumentu zostaną zamieszczone na portalu zbiórek publicznych. Jeśli konieczne będzie uzupełnienie informacji lub odmowa przyjęcia zgłoszenia, pismo zostanie przesłane
na adres skrytki osoby zgłaszającej zbiórkę/składającej sprawozdanie. Dlatego ważne jest, aby sprawdzać,
czy wśród dokumentów odebranych nie ma dodatkowych pism z urzędu.
JAK UMOŻLIWIĆ PODPISYWANIE ZGŁOSZENIA LUB SPRAWOZDANIA NA EPUAP PRZEZ KILKA OSÓB?

1. W przypadku składania elektronicznych zgłoszeń przez komitet społeczny lub wieloosobową reprezentację organizacji (np. w stowarzyszeniu, fundacji) na ePUAP potrzebnych jest parę dodatkowych czynności,
które umożliwią składanie podpisów przez kilka osób.
2. Wszystkie osoby, które chcą podpisywać dokument w ramach jednego organizatora muszą założyć odrębne konta (każdy niezależnie) na ePUAP. Następnie wybierają one ze swojego grona administratora, który będzie dodawać do konta nowych użytkowników. Osoba, które będzie dodawała nowe osoby do konta musi znać identyfikatory/loginy tych osób.
3. Najpierw należy dodać dodatkowe osoby do konta (patrz poniżej pkt I), a potem nadawać osobom uprawnienia do podpisywania pism w ramach jednej organizacji (patrz poniżej pkt II).

I. DODAWANIE DODATKOWYCH OSÓB DO KONTA

1. Administrator wybranego konta, do którego mają być dodane osoby klika w link: https://konsolahetman.epuap.gov.pl/DracoConsole.
2. Loguje się.
3. Naciska przycisk „import”.
4. Wpisuje identyfikator/login użytkownika, którego chce zaprosić do organizacji/podmiotu.
5. Naciska przycisk „import”.
6. W tym momencie zostaje wysłane zaproszenie na adres e-mail, który użytkownik wpisał w momencie zakładania konta (Uwaga: zaproszenie jest ważne tylko 2 dni).
7. Użytkownik, który został zaproszony do organizacji musi otworzyć przeglądarkę i zalogować się na swoją pocztę elektroniczną.
8. Otwiera maila z zaproszeniem.
9. Naciska na link w mailu.
10. Akceptuje regulamin i ponownie wpisuje login.

Kroki od pkt 3 do 10 należy powtórzyć w przypadku każdego nowego użytkownika.

Uwaga:
• Kroki 1-6 wykonuje administrator konta, do którego zapraszani są użytkownicy.
• Kroki 7-10 wykonuje użytkownik, który jest zapraszany do organizacji.

II. NADAWANIE NOWO DODANYM OSOBOM UPRAWNIEŃ DO PODPISYWANIA PISM W RAMACH JEDNEJ ORGANIZACJI

1. Administrator wybranego konta, do którego zostały już dodane osoby klika w link poniżej: https://konsolahetman.epuap.gov.pl/DracoConsole.
2. Loguje się.
3. Naciska przycisk „role”, który znajdują się po lewej stronie ekranu.
4. Zaznacza „Rola domyślna (lokalna)”.
5. Zaznacza „konta” (rola domyślna musi być zaznaczona).
6. Zaznacza konto, które znajduje się w kolumnie „wszystkie konta”.
7. Naciska strzałkę  skierowaną w lewą stronę ← .
8. Konto zostaje przypisane do roli domyślnej.

Kroki od pkt 1 do 8 należy powtórzyć w przypadku, każdego nowego użytkownika.

 

21.01.2015

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl