Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Mój potencjał-moja szansa na ...

UWAGA ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ W PROJEKCIE "MÓJ POTENCJAŁ-MOJA SZANSA NA SAMODZIELNE ŻYCIE"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako realizator projektu systemowego "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, iż nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć.

Spotkanie warsztatowe grupy 4 z psychologiem odbędzie się dnia 8 czerwca 2011r. w godz. 13-16 w sali nr 12, przy ul. Krasickiego 4, a nie jak wcześniej planowano 6 czerwca 2011r.

Za utrudnienia i zaistniałą zmianę przepraszamy Beneficjentów.

30.05.2011

więcej...

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach realizowanego projektu systemowego "Mój potencjał-moja szansa na samodzielne życie"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe” złożono ofery wykazane w załączniku poniżej:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

27.05.2011

więcej...

 

Harmonogram zajęć na miesiąc kwiecień 2011r.

Harmonogram spotkań - kwiecień 2011r.

 

Grupa

Data

Godzina

Sala

Prowadzący

5 Grupa

05.04.2011r.

13:00 – 16:00

17- I piętro

Lucyna Cieszyńska - psycholog

1 Grupa

05.04.2011r.

16:00 – 18:00

12 - parter

Karolina Mikołajewska - psycholog

3 Grupa

06.04.2011r.

13:00 – 16:00

17 – I piętro

Lucyna Cieszyńska – psycholog

4 i 5 Grupa

07.04.2011r.

14:00 – 18:00

12 - parter

Danuta Haber – doradca zawodowy

 

2 i 3 Grupa

08.04.2011r.

14:00 – 18:00

12 - parter

Danuta Haber – doradca zawodowy

2 Grupa

12.04.2011r.

13:00 – 16:00

17 – I piętro

Karolina Mikołajewska – psycholog

1 Grupa

12.04.2011r.

16:00 – 18:00

12 - parter

Danuta Haber – doradca zawodowy

4 Grupa

18.04.2011r.

13:00 – 16:00

12 - parter

Karolina Mikołajewska - psycholog

     

 

                                                                                                

Opis Grup:

 

1 – osoby głuche i niedosłyszące – nowi uczestnicy

2 – osoby niepełnosprawne – nowi uczestnicy

3 – osoby usamodzielniane – nowi uczestnicy

4 – osoby niepełnosprawne – kontynuujące udział

5 – osoby usamodzielniane – kontynuujące udział

30.03.2011

więcej...

 

Harmonogram kursu języka migowego

Harmonogram spotkań

kursu języka migowego

2011r.  

                                                                                           

 

Kurs Języka Migowego

data

godzina

sala

05.04.2011

12.00-15.45

6

12.04.2011

12.00-15.45

6

19.04.2011

12.00-15.45

6

26.04.2011

12.00-15.45

6

10.05.2011

12.00-15.45

6

17.05.2011

12.00-15.45

6

24.05.2011

12.00-15.45

6

31.05.2011

12.00-15.45

6

07.06.2011

12.00-15.45

6

14.06.2011

12.00-15.45

6

21.06.2011

12.00-15.46

6

28.06.2011

12.00-15.45

6

 

30.03.2011

więcej...

 

PCPR rozpoczęło działania merytoryczne w projekcie systemowym

W ramach Projektu Systemowego „Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Działania VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w miesiącu marcu przeprowadzono spotkania grupowe z doradcą zawodowym oraz z psychologami.

30.03.2011

więcej...

 

Informacja o wynikach naboru do projektu na 2011r.

W dniach 16 i 17 lutego 2011r. Komisje Rekrutacyjne kierując się zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn. „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie” w 2011 roku zakwalifikowały do:
- grupy 1 (osoby głuche lub niedosłyszące) – 9 osób (w tym 6 kobiet i 3 mężczyzn),
- grupy 2 (osoby niepełnosprawne) – 10 osób (w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn),
- grupy 3 (osoby usamodzielniane) – 10 osób ( w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn).

25.02.2011

więcej...

 

Zmiana w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym w 2011r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje o wprowadzeniu zmiany w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym w 2011r. w § 4 Rekrutacja uczestników, pkt. 3. Poniżej zamieszczamy aktualny regulamin: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym w 2011r.

04.02.2011

więcej...

 

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach projektu "Mój potencjał-moja szansa na samodzielne życie"

Na podstwie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na „usługi szkoleniowe”.

Wyjaśnienie SIWZ

28.04.2011

więcej...

 

Uwaga-zaczęliśmy nabór do projektu systemowego na 2011r.

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza nabór do udziału w projekcie systemowym pn. "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób usamodzielnianych i osób niepełnosprawnych (w tym osób głuchych lub niedosłyszących) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kościerskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, a następnie o złożenie kompletu dokumentów od 10 stycznia do 7 lutego 2011 roku w Sekretariacie (pok. 18, I piętro).

ogłoszenie o naborze

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w 2011r.

formularz zgłoszeniowy

formularz PEFS

oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu kościerskiego

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku

10.01.2011

więcej...

 

Ogłoszenie przetargu na usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego pn. "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytet 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 do SIWZ - Wykaz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Zał. nr 3 do SIWZ - Ilość i jakość pomieszczeń planowanych do wykorzystania na potrzeby szkolenia

Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz sprzętu i pomocy dydaktycznych którymi dysponuje wykonawca na potrzeby szkolenia

Zał. nr 5 do SIWZ - Kalkulacja kosztów szkolenia

Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt umowy szkoleniowej

Zał. nr 1 do Umowy - wzór Sprawozdania merytorycznego z realizacji szkolenia

Zał. nr 2 do Umowy - wzór Protokołu odbioru szkolenia

20.04.2011

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
strona 7 z 12
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl