Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Droga do kariery

Poszukujemy Specjalistów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z realizacją projektu pn. "Droga do kariery" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, poszukuje na umowę zlecenie:

Doradcę zawodowego

Psychologa

 

11.02.2011

więcej...

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informujemy, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe” złożono oferty przedstawione w załączniku.

Załącznik - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

18.05.2011

więcej...

 

Rekrutacja do projektu „Droga do kariery” zakończona

W dniu 28 marca 2011 r. zakończono rekrutację do projektu pn. „Droga do kariery”.
Kolejnym etapem rekrutacji są spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.
Ostatecznego  wyboru uczestników projektu dokona Komisja Rekrutacyjna.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie będzie dostępna w Biurze Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Ponadto wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o decyzji Komisji Rekrutacyjnej drogą telefoniczną lub elektroniczną. Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane pisemnie w terminie 14 dni roboczych od daty ostatecznego wyboru uczestników projektu.

06.04.2011

więcej...

 

Trwa rekrutacja do projektu „Droga do kariery”

Do 28 marca br. trwa nabór do projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  pn. „Droga do kariery”.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku od 15 do 24 lat, pozostający bez zatrudnienia, w tym zarejestrowani jako bezrobotni, posiadający miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Kościerskiego.

25.03.2011

więcej...

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania dla 16 uczestników projektu pn. „Droga do kariery”.

Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową na przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania dla 16 uczestników projektu pn. „Droga do kariery” wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie lub drogą elektroniczną na adres: pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl do dnia 16.05.2011 r. do godz. 12.00.

 

11.05.2011

więcej...

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania dla 16 uczestników projektu pn. „Droga do kariery”.

Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową na przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania dla 16 uczestników projektu pn. „Droga do kariery” wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie do dnia 15.04.2011 r. do godz. 15:30.

Projekt pn. „Droga do kariery” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1  Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 zał.1 formularz ofertowy

zał.2 wykaz kadry dydaktycznej

 zał.3 kalkulacja kosztów

 

04.04.2011

więcej...

 

Rekrutacja do projektu „Droga do kariery”

W dniu 8 marca br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie rozpoczyna rekrutację do projektu „Droga do kariery”. Nabór do projektu zakończy się 28 marca br. lub w dniu osiągnięcia trzykrotności grupy docelowej.
Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku od 15 do 24 lat, pozostający bez zatrudnienia, w tym zarejestrowani jako bezrobotni, posiadający miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Kościerskiego.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji) wraz z załącznikami, w terminie rekrutacji, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4 (decyduje data wpływu dokumentów).
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do projektu "Droga do kariery"

Formularz rekrutacyjny

Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego

Zał. nr 2 do Formularza rekrutacyjnego

Zał. nr 3 do Formularza rekrutacyjnego

Zał. nr 4 do Formularza rekrutacyjnego

Zał. nr 9 do Formularza rekrutacyjnego

 

08.03.2011

więcej...

 

"Droga do kariery" to kolejny projekt na który Powiatowe Centrum pozyskało środki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że pozyskało środki na realizację projektu pt. „Droga do kariery”.

 

Uczestnikami projektu mogą zostać mieszkańcy powiatu kościerskiego, w wieku od 15 do 24 lat, pozostający bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

 

W ramach projektu 16 osób objętych zostanie bezpłatnym wsparciem doradczo-szkoleniowym, w tym Indywidualnym Planem Działania i szkoleniem z zakresu autoprezentacji, asertywności i wiary we własne siły,  radzenia sobie ze stresem, technik aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz pisania CV, wizażu i stylizacji, szkoleniami zawodowymi, wsparciem psychologicznym.

Po zakończeniu szkoleń 8 osób skierowanych zostanie na 6 - miesięczne staże. Każdy uczestnik stażu otrzyma stypendium.

Podczas szkoleń i stażu uczestnikom projektu pokryte zostaną koszty dojazdu i opieka nad dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną w wieku do 7 lat.

 

Nabór do projektu pt. ”Droga do kariery” rozpocznie się w marcu br.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie zapraszamy do Biura Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4, tel. 58 680-00-90, e-mail: pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13.01.2011

więcej...

 
1 2 3
strona 3 z 3
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl